0
Victoria Falls from the air in the afternoon

Làm Thế Nào Để Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn

“Be careful how you think; your life is shaped by your thoughts.” (Proverbs 4:23 TEV)

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm ngôn 4: 23)

God is far more interested in changing your mind than changing your circumstances.
Chúa quan tâm nhiều đến việc thay đổi tâm trí bạn hơn là thay đổi hoàn cảnh của bạn.

We want God to take away all of the problems, pain, sorrow, suffering, sickness, and sadness. But God wants to work on you first, because transformation won’t happen in your life until you renew your mind, until your thoughts begin to change.
Chúng ta muốn Chúa cất hết mọi nan đề, đau đớn, sầu khổ, bệnh tật, và buồn phiền. Nhưng Chúa muốn làm việc trong lòng bạn trước, vì sự biến đổi sẽ không xảy ra trong đời sống bạn cho đến khi bạn làm mới lại tâm trí mình, cho đến khi tư tưởng của bạn bắt đầu thay đổi.

Why is it so important that you learn how to manage your mind? Let me give you three reasons.
Tại sao học biết cách kiểm soát tâm trí mình lại là điều quan trọng? Tôi sẽ đưa ra ba lý do.

Manage your mind, because your thoughts control your life. Proverbs 4:23 says, “Be careful how you think; your life is shaped by your thoughts” (TEV). The power of your thoughts has tremendous ability to shape your life for good or for bad. For example, maybe you accept the thought someone told you when you were growing up, “You’re worthless. You don’t matter.” If you accepted that thought, even though it was wrong, it shaped your life.

Hãy kiểm soát tâm trí của bạn, vì tư tưởng của bạn sẽ điều khiển đời sống bạn. Châm ngôn 4: 23 chép: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” Tư tưởng của bạn có sức mạnh khủng khiếp để tạo nên một đời sống tốt, hoặc xấu cho bạn. Ví dụ, có lẽ bạn đã từng đón nhận suy nghĩ của một người nào đó nói với bạn khi bạn lớn lên: “Bạn thật vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.” Nếu bạn chấp nhận ý tưởng đó, thậm chí nó sai đi nữa, thì nó cũng định hình cuộc sống bạn như vậy.

Manage your mind, because the mind is the battleground for sin. All temptation happens in the mind. Paul says in Romans 7:22-23, “I love to do God’s will so far as my new nature is concerned; but there is something else deep within me, in my lower nature, that is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin that is still within me. In my mind I want to be God’s willing servant, but instead I find myself still enslaved to sin” (TLB).

Hãy kiểm soát tâm trí của bạn, vì tâm trí bạn là là chiến trường đối với tội lỗi. Mọi cám dỗ đều xảy ra trong tâm trí. Trong thư Rô-ma 7: 22-23, sứ đồ Phao-lô nói: “Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.”

One of the reasons why you get mentally fatigued is because there’s a battle in your brain 24 hours a day. It’s debilitating because it’s intense, and it’s intense because your mind is your greatest asset. Satan wants your greatest asset!
Một trong những lý do khiến bạn cảm thấy mệt mỏi tinh thần là vì tâm trí bạn luôn tranh chiến suốt 24 tiếng mỗi ngày. Trận chiến này làm bạn suy nhược vì nó rất khốc liệt, và khốc liệt là vì tâm trí bạn là tài sản quý nhất của bạn. Quỷ Sa-tan muốn chiếm lấy tài sản quý nhất của bạn!

Manage your mind, because it’s the key to peace and happiness. An unmanaged mind leads to tension. A managed mind leads to tranquility. An unmanaged mind leads to conflict. A managed mind leads to confidence. An unmanaged mind leads to stress. When you don’t try to control your mind and the way you direct your thoughts, you will have an enormous amount of stress in your life. But a managed mind leads to strength and security and serenity.
Hãykiểm soát tâm trí của bạn, vì đó là bí quyết đem đến bình an và hạnh phúc. Một tâm trí không được kiểm soát dẫn đến tình trạng căng thẳng. Một tâm trí được kiểm soát dẫn đến tâm trạnh thanh thản, yên bình. Một tâm trí không được kiểm soát dẫn đến xung đột. Một tâm trí được kiểm soát dẫn đến sự tin tưởng. Khi bạn không cố gắng kiểm soát tâm trí và cách suy nghĩ của mình, cuộc sống bạn sẽ vô cùng căng thẳng. Nhưng một tâm trí được kiểm soát sẽ lành mạnh, an toàn và thanh thản.

“Letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace” (Romans 8:6 NLT).
“Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8:6)

Talk It Over Thảo luận

What do you fill your mind with that pleases God? What do you fill your mind with that disappoints God?

Tâm trí bạn có chứa đầy những điều đẹp lòng Chúa không? Tâm trí bạn có chứa đầy những điều làm buồn Chúa không?
How do you practice managing your mind?

Bạn tập kiểm soát tâm trí mình như thế nào?
What role does Scripture play in managing your mind?

Lời Chúa đóng vai trò gì trong việc kiểm soát tâm trí của bạn?