0
Beautiful Nature Norway natural landscape aerial photography. lovatnet lake.

Cách Chống Lại Kẻ Thù của Những Ý Định Tốt

“I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what.” (Psalm 119:112 CEV)

“Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa Luôn luôn, và cho đến cuối cùng.” (Thi thiên 119: 112)

The reason why most people are ineffective in life is that they’ve never learned how to fight the battle of the mind.
Nguyên nhân khiến hầu hết mọi người không làm nên chuyện gì trong đời sống là họ không bao giờ học để biết đối đầu với cuộc chiến trong tâm trí.

If you want to learn to manage your mind, you have to deliver it from destructive thoughts. That isn’t easy, because there are three enemies that keep you from fulfilling all your good intentions of changing your life.
Nếu bạn muốn học cách kiểm soát tâm trí bạn, bạn phải giải thoát tâm trí mình khỏi những ý tưởng phá hoại suy đồi. Điều đó không dễ, vì có ba kẻ thù ngăn chặn bạn thực hiện những ý định tốt để thay đổi đời sống.

1. The first enemy is your old nature. Paul says in Romans 7:23, “There is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me” (NLT).

1. Kẻ thù đầu tiên là bản tánh cũ của bạn. Sứ đồ Phao-lô nói trong Rô-ma 7: 23: “Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.”

Do you ever find yourself doing things that you don’t really want to do? That’s the battle in your brain between your old, sinful nature and your good intentions.
Bạn có bao giờ nhận thấy mình làm những việc mà mình thật sự không muốn làm không? Đó là một cuộc chiến trong tâm trí giữa bản tánh tội lỗi cũ của bạn và những ý định tốt.

2. The second enemy is Satan. Satan cannot force you to do anything, but he can make suggestions, and those suggestions are very, very powerful. He is constantly planting negative thoughts in your mind. He’ll use other people or he’ll use the television or he’ll just throw a thought in your mind.
2. Kẻ thù thứ hai là quỷ Sa-tan. Quỷ Sa-tan không thể ép buộc bạn làm bất cứ điều gì, nhưng nó có thể gợi ý, và những lời gợi ý đó rất, rất mạnh mẽ. Nó luôn luôn gieo những tư tưởng tiêu cực trong tâm trí bạn. Nó sẽ dùng người khác, hoặc dùng truyền hình, hoặc chỉ cần gieo một tư tưởng vào tâm trí bạn.

3. The third enemy is the world’s value system. Does anything in our society encourage self-discipline? Not at all. In fact every advertisement says, “You deserve a break today. Have it your way. We do it all for you.”
3. Kẻ thù thứ ba là hệ thống giá trị của đời nầy. Có điều gì trong xã hội chúng ta khuyến khích chúng ta giữ kỷ luật bản thân không? Rõ ràng là không. Thực sự mỗi mẫu quảng cáo đều nói: “Bạn đáng được hưởng ngày hôm nay. Cứ làm những gì bạn muốn. Chúng tôi sẽ làm tất cả cho bạn.”

The Bible says in 1 John 2:16, “For everything in the world — the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life — comes not from the Father but from the world” (NIV).
Kinh Thánh chép: “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (1 Giăng 2: 16)

With enemies like that, no wonder we struggle with discouragement and despair and failure!
Với những kẻ thù như vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta gặp nhiều khó khăn để đối đầu với nản lòng, thất vọng và thất bại!

So how do you fight this battle? Look at what 2 Corinthians 10:3-5 says: “Though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretention that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ.”
Vậy thì bạn đánh trận này thế nào đây? Hãy xem 2 Cô-rinh-tô 10: 3-5: “Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.”

You have a choice. Your mind has to listen to you. God didn’t give you just a mind; he gave you a will! The best time to win the battle with temptation is before it begins.
Bạn có một lựa chọn. Tâm trí bạn phải lắng nghe bạn. Chúa không ban cho bạn chỉ một tâm trí; Ngài ban cho bạn một ý chí! Thời điểm tốt nhất để chiến thắng cám dỗ là trước khi nó bắt đầu.

“I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what” (Psalm 119:112 CEV).
“Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa luôn luôn, và cho đến cuối cùng.” (Thi thiên 119: 112)

Talk It Over Thảo luận

Do you believe that following God’s rules and instructions bring freedom and help you enjoy your life? Why or why not?

Bạn có tin rằng giữ theo luật lệ và những chỉ dẫn của Chúa đem lại tự do và giúp bạn tận hưởng cuộc sống không? Tại sao?
What does Satan use in your life specifically and personally to keep you focused on destructive thoughts and behaviors?

Quỷ Sa-tan dùng những điều cụ thể nào trong đời sống cá nhân của bạn để khiến bạn quan tâm đến những ý tưởng và cách cư xử phá hoại suy đồi?
What steps can you take to memorize Scripture so that you can more easily battle temptation?

Bạn cần thực hiện những bước nào để học thuộc Lời Chúa nhờ đó bạn có thể dễ dàng chống lại cám dỗ?
*** *** *** ***