0

Category: Tĩnh Nguyện

Cách Chống Lại Kẻ Thù của Những Ý Định Tốt

“I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what.” (Psalm 119:112 CEV)
“Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa Luôn luôn, và cho đến cuối cùng.” (Thi thiên 119: 112)

Tìm Tin Tức Tốt Nhất Trong Kinh Thánh

“People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.” (Matthew 4:4 NLT)
“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4: 4)

Làm Thế Nào Để Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn

“Be careful how you think; your life is shaped by your thoughts.” (Proverbs 4:23 TEV)
“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm ngôn 4: 23)

Không Có Mối Quan Hệ Nào Bền Vững Nếu Không Có Ân Hậu

“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13:7a BTT)

Không có mối quan hệ nào bền vững nếu không có ân hậu. Đây là một phần của tình yêu lâu dài! Bạn phải dễ dãi với người khác một chút. Bạn phải biết bỏ qua.

Bốn Bước Để Lời Chúa Thành Thói Quen

“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta;”

(Giăng 8:31b)

Con Đường Trở Lại Cùng Chúa

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
(Giê-rê-mi 29: 13 BTT)

Tình Yêu Mong Đợi Điều Tốt Nhất

“Tình yêu thương … trông cậy mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13:7b BTT)

Lời Đức Chúa Trời Mở Ra Tiềm Năng Bạn

“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:31b-32)

Dùng Lời Kinh Thánh Cầu Nguyện Lại Với Chúa

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” (Thi thiên 23:1-2)