0

Tag: Giăng 8:31

Lời Đức Chúa Trời Mở Ra Tiềm Năng Bạn

“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:31b-32)