“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:15a)

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28)

“Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4)

“Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (II Cô-rinh-tô 12:8-9a)

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình đang làm điều gì.” (Lu-ca 23:34a)

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình đang làm điều gì.” (Lu-ca 23:34a)