Tag: Gia-cơ

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.” (Lu-ca 6:36 BTT)

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.” (Lu-ca 6:36 BTT)

“Xin Chúa chỉ dạy tôi con đường Ngài thì tôi sẽ giữ lấy. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hết lòng vâng theo điều đó.” (Thi thiên 119: 33-34 TLB)

“Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b)

“Tôi đi hướng đông, nhưng Ngài không ở đó. Tôi đi hướng tây, nhưng tôi không thể tìm thấy Ngài. Tôi không thấy Ngài ở hướng bắc, vì Ngài ẩn mình. Tôi nhìn hướng nam, nhưng Ngài che lại. Nhưng Ngài biết nơi tôi sẽ đi.” (Gióp 23:8-10a NLT, ấn bản hai)

“Ai là người đem hòa bình sẽ trồng hạt giống hòa bình và gặt mùa tốt lành.” (Gia-cơ 3:18)