Category: Tĩnh Nguyện

“Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.” (1 Các vua 17:7)

“Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!” (Thi thiên 27:13)

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15)

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15)

“Kẻ gần xui té, đáng được bạn bầu thương xót đến, E kẻo người bỏ sự kính sợ Đấng Toàn năng.” (Gióp 6:14)

“Kẻ gần xui té, đáng được bạn bầu thương xót đến, E kẻo người bỏ sự kính sợ Đấng Toàn năng.” (Gióp 6:14)