Category: Tĩnh Nguyện

Đừng Tiếp Tục Cố Gắng Chứng Tỏ Mình Xứng Đáng Được Ân Điển

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9 BTT).

Qua Ân Điển Của Đức Chúa Trời, Sự Đau Đớn Của Bạn Có Một Mục Đích

“Ân điển ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9a BTT).

Tăng Trưởng Thuộc Linh Xảy Ra Nhờ Ân Điển, Không Phải Việc Lành

“Vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt, chớ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy.” (Hê-bơ-rơ 13:9b BTT)

Ân Điển Của Đức Chúa Trời Che Đậy Tội Lỗi Của Bạn

“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 8:1 BTT)

Để Giảm Nỗi Lo Sợ Thất Bại, Hãy Định Nghĩa Nó Lại

“Người công bình dầu sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy.” (Châm ngôn 24:16a BTT)

Bạn Cần Chấp Nhận Sự Thật Của Thất Bại

“Thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội.” (Truyền đạo 7:20 BTT)