Tag: Phi-e-rơ 1:3

Đức Chúa Trời Đã Viết Chương Cuối Cùng Của Đời Bạn

“Bây giờ chúng ta sống với niềm hy vọng lớn lao, chúng ta có một cơ nghiệp vô giá – một cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không hề suy tàn, để dành trên thiên đàng cho chúng ta (1 Phi-e-rơ 1:3b-4 NLT).

Dù Bạn Có Hư Hỏng Đến Đâu, Chúa Vẫn Thương Xót Bạn

“Khi Đức Chúa Trời Cứu Chúa của chúng ta bày tỏ lòng nhân từ và tình thương yêu của Ngài, Ngài đã cứu chúng ta, không phải vì những điều công bình chúng ta đã làm, mà là vì lòng thương xót của Ngài. Ngài đã rửa sạch tội lỗi chúng ta, ban cho chúng ta được tái sanh và sự sống mới trong Đức Thánh Linh.” (Tít 3:4-5 NLT)

Bạn Có Cần Một Khởi Đầu Mới Không?

“Chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống [được ban cho sự sống mới – ND], là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em.” (I Phi-e-rơ 1:3-4)