Tag: Rô-ma 12:15

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15)

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15)