Tag: Rô-ma 12:15

Bạn Bè Cần Bạn Chia Sẻ Nỗi Đau Của Họ

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15)

Bạn Bè Cần Bạn Chia Sẻ Nỗi Đau Của Họ

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15)