Tag: tĩnh nguyện

“Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; Song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có lòng cậy mình.” (Châm ngôn 14:16)

“Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta … nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin lành.” (2 Ti-mô-thê 1:8 BTT)

“Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.” (Gia cơ 1:14-15)

“Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ.” (Công-vụ 4:29 BTT)

“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.” (2 Cô-rinh-tô 9:6,7)

“Ấy vì muốn luyện tập tri thức đó, nên có người bội đạo.” (1 Ti-mô-thê 6:21a BTT)