Tag: 10:10

“Anh em phải hoàn toàn sống một đời mới—theo cách Chúa muốn, được đổi mới từ bên trong, bày tỏ qua hành vi của mình như là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 4:22-24 MSG)

“Hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy, và lắng tai nghe các lời tri thức.” (Châm ngôn 23:12 BTT)

“Anh em phải hoàn toàn sống một đời mới—theo cách Chúa muốn, được đổi mới từ bên trong, bày tỏ qua hành vi của mình như là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 4:22-24 MSG)

“Hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy, và lắng tai nghe các lời tri thức.” (Châm ngôn 23:12 BTT)