Tag: 10:10

Chúa Muốn Bạn Rèn Luyện Tánh Hạnh, Không Phải Tìm Sự Thoải Mái

“Anh em phải hoàn toàn sống một đời mới—theo cách Chúa muốn, được đổi mới từ bên trong, bày tỏ qua hành vi của mình như là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 4:22-24 MSG)

Hành Trình Học Tập Suốt Đời Bắt Đầu Với Sự Lựa Chọn Này

“Hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy, và lắng tai nghe các lời tri thức.” (Châm ngôn 23:12 BTT)

Chúa Muốn Bạn Rèn Luyện Tánh Hạnh, Không Phải Tìm Sự Thoải Mái

“Anh em phải hoàn toàn sống một đời mới—theo cách Chúa muốn, được đổi mới từ bên trong, bày tỏ qua hành vi của mình như là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 4:22-24 MSG)

Hành Trình Học Tập Suốt Đời Bắt Đầu Với Sự Lựa Chọn Này

“Hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy, và lắng tai nghe các lời tri thức.” (Châm ngôn 23:12 BTT)