Tag: 10:30

Ba Cách Đáp Ứng Đối Với Người Có Nhu Cầu

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (1 Giăng 3:18)

Ba Cách Đáp Ứng Đối Với Người Có Nhu Cầu

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (1 Giăng 3:18)