Tag: 11:24

“Không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4b BTT)

“Không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4b BTT)

“Vì vậy, Ta nói cùng các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã nhận được, thì điều đó sẽ ban cho các con.” (Mác 11:24 NIV).

“Vì vậy, Ta nói cùng các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã nhận được, thì điều đó sẽ ban cho các con.” (Mác 11:24 NIV).