Tag: 12:10

“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em.” (Rô-ma 12:10a, BTT)