Tag: 1:25

“Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:5b, BTT)

“Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:5b, BTT)

“Nhưng, [Giô-sép] đã không hề ăn ở với vợ cho đến khi cô sinh một con trai. Và ông đặt tên là Giê-xu.” (Ma-thi-ơ 1:25 NIV)

“Nhưng, [Giô-sép] đã không hề ăn ở với vợ cho đến khi cô sinh một con trai. Và ông đặt tên là Giê-xu.” (Ma-thi-ơ 1:25 NIV)