Tag: 15:18

“Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b)

“Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b)

“Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn; Nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng.” (Châm ngôn 14:29)

“Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn; Nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng.” (Châm ngôn 14:29)