Tag: 16:10

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn… Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?” (Lu-ca 16:10a, 12)

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn… Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?” (Lu-ca 16:10a, 12)