Tag: 16:5

Kiêu Ngạo: Không Ai Được Miễn Trừ Khỏi Cám Dỗ

“Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.” (Châm Ngôn 16:5 BTT)

Kiêu Ngạo: Không Ai Được Miễn Trừ Khỏi Cám Dỗ

“Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.” (Châm Ngôn 16:5 BTT)