Tag: 17:7

“Sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa.” (I Phi-e-rơ 1:7a – BTT)

“Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.” (1Các vua 17:7)

“Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.” (1Các vua 17:7)

“Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.” (1 Các vua 17:7)

“Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.” (1Các vua 17:7)

“Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.” (1 Các vua 17:7)