Tag: 20:1

Cầu Nguyện Trước Hết, Cầu Nguyện Thêm Nữa

“Sau các việc này, xảy có dân Mô-áp, dân Am-môn, và những người Mao-nít ở cùng họ, kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va, và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày.” (II Sử ký 20:1,3 – BTT)