Tag: 27:21

Đừng Để Thành Công Hủy Hoại Bạn

“Lò thử bạc, dót thử vàng; Còn sự khen ngợi thử loài người.” (Châm ngôn 27:21 BTT)

Đừng Để Thành Công Hủy Hoại Bạn

“Lò thử bạc, dót thử vàng; Còn sự khen ngợi thử loài người.” (Châm ngôn 27:21 BTT)