Tag: 3:1

“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:15a)

“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:15a)

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9)

“Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó.” (Truyền đạo 3:11a)

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9)

“Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó.” (Truyền đạo 3:11a)