Tag: 4:5

Hãy Làm Cho Thì Giờ Của Bạn Trở Nên Giá Trị

“Hãy… lợi dụng thì giờ.” (Cô-lô-se 4:5b BTT)