Tag: 6:20

Bạn Được Cứu Vì Một Mục Đích

“Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:20)

Hãy Khiến Ân Tứ Và Kỹ Năng Của Bạn Trở Nên Giá Trị

“Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:20b BTT)

Hãy Khiến Ân Tứ Và Kỹ Năng Của Bạn Trở Nên Giá Trị

“Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:20b BTT)

Bạn Không Thể Thương Yêu Nếu Bạn Kiệt Sức

“Tình yêu thương hay dung chịu mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự; nín chịu bất cứ sự gì.” (1 Cô-rinh-tô 13: 7 Phillips)

Bạn Không Thể Thương Yêu Nếu Bạn Kiệt Sức

“Tình yêu thương hay dung chịu mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự; nín chịu bất cứ sự gì.” (1 Cô-rinh-tô 13: 7 Phillips)

Bạn Được Cứu Vì Một Mục Đích

“Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:20)