Tag: 6:20

“Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:20b BTT)

“Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:20b BTT)

“Tình yêu thương hay dung chịu mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự; nín chịu bất cứ sự gì.” (1 Cô-rinh-tô 13: 7 Phillips)

“Tình yêu thương hay dung chịu mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự; nín chịu bất cứ sự gì.” (1 Cô-rinh-tô 13: 7 Phillips)

“Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:20)

“Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:20)