Tag: 7:16

“Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4)

“Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4)

“Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4)