Tag: ;

Đức Chúa Trời Là Thật, Bất Kể Bạn Cảm Nhận Thể Nào

“Chúa dấu chính Ngài khỏi dân Ngài, nhưng tôi tin cậy Ngài và đặt hy vọng tôi nơi Ngài.” (Ê-sai 8:17 GNT)

Đức Chúa Trời Là Thật, Bất Kể Bạn Cảm Nhận Thể Nào

“Chúa dấu chính Ngài khỏi dân Ngài, nhưng tôi tin cậy Ngài và đặt hy vọng tôi nơi Ngài.” (Ê-sai 8:17 GNT)