Tag: 9:12

“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em.” (Rô-ma 12:10a, BTT)

“Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 9:11 BTT)

“Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 9:11 BTT)