Tag: 9:62

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ‘Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.’” (Lu-ca 9:62 MSG)