Tag: Cô-lô-se 4:5

“Hãy… lợi dụng thì giờ.” (Cô-lô-se 4:5b BTT)