Tag: Cô-rinh-tô 13:13

“Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương.” (I Cô-rinh-tô 14:1a BTT)