Tag: Cô-rinh-tô 14:1

Giá Trị Cao Nhất Của Cuộc Đời Là Tình Yêu 

“Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương.” (I Cô-rinh-tô 14:1a BTT)