Tag: Cô-rinh-tô 6:12

Chúng Ta Có Thể Đạt Được Nhiều Hơn Bằng Cách Làm Ít Hơn

“Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích.” (I Cô-rinh-tô 6:12 BTT)

Chúng Ta Có Thể Đạt Được Nhiều Hơn Bằng Cách Làm Ít Hơn

“Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích.” (I Cô-rinh-tô 6:12 BTT)