Tag: Colossians

“Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:2b TTHĐ)

“Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:2b TTHĐ)