Lonely tree in the plowed field - Beautiful landscape background

Nhẫn Nhục Chịu Đựng Nhau


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=d8fba3fb41&mc_eid=UNIQID
Nhẫn Nhục Chịu Đựng Nhau
Mục Sư Rick Warren

“Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:2b TTHĐ)

Mọi người đều có những ngày tệ hại. Kay biết tôi có hai lần hay giận mỗi tuần. Tôi hay giận vào trưa thứ Bảy vì tôi tập trung vào thông điệp tôi sắp giảng. Và lần khác tôi hay giận là sáng thứ Hai, vì tôi kiệt sức do giảng suốt cuối tuần và nói chuyện với người ta giữa các giờ thờ phượng. Nên Kay dung thứ cho điều đó. Cô ấy nhẫn nhục chịu đựng tôi.

Đó là phần chủ yếu trong cách bạn đối phó với những CTKD (người Cần Thêm Khoan Dung). Trong những bài dưỡng linh trước, tôi đã đề cập việc đối phó với CTKD thì chúng ta cần nhìn phía sau cách hành xử và cự tuyệt nóng giận. Nhưng chúng ta cũng phải đối phó với họ như Kay đối phó với tôi khi tôi trong tâm trạng dễ giận: Chúng ta phải nhẫn nhục chịu đựng nhau.

Kinh Thánh nói, “Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:2b TTHĐ)

Không phải mọi người làm bạn nổi cáu hoặc làm tổn thương bạn đều nhận ra điều họ đang làm. Thường thường họ phản ứng lại nỗi đau riêng thầm kín của họ, và thậm chí họ không biết rằng họ đang làm tổn thương tất cả những người quanh họ.

Vậy thì bạn làm gì? Khi tôi thấy khó bỏ qua lỗi lầm, tôi nhớ lại món quà vĩ đại về sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ câu Kinh Thánh Cô-lô-se 3:13: “Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.”

Thảo Luận

Bạn có thể nghĩ đến lần bạn làm phiền hoặc làm ai đó thất vọng nhưng bạn hoàn toàn không biết không? Bạn học được bài học gì từ kinh nghiệm đó?

Tại sao chúng ta khó chịu đựng ai đó vì những chuyện phiền toái nhỏ nhặt?

Bạn cần nhẫn nhục chịu đựng ai trong tuần này?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=d8fba3fb41&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=d8fba3fb41&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=d8fba3fb41&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

*********************************

Cut People Some Slack
By Rick Warren

“Be patient with each other, making allowance for each other’s faults because of your love” (Ephesians 4:2b TLB).

Everybody has bad days. Kay knows that I have two touchy times every week. I’m touchy on Saturday afternoon because I’m focused on the message I am about to preach. And the other time I’m touchy is Monday morning, because I’m drained from preaching all weekend and talking to people between services. So Kay makes allowances for that. She cuts me some slack.

That’s a key part of how you deal with EGRs (people with Extra Grace Required). In the last few devotionals, I’ve mentioned that in dealing with EGRs we need to look behind the behavior and refuse to be offended. But we also must deal with them like Kay deals with me when I’m in a touchy mood: We have to cut them some slack.

The Bible says, “Be patient with each other, making allowance for each other’s faults because of your love” (Ephesians 4:2b TLB).

Not everyone who bugs you or hurts you realizes what they’re doing. Oftentimes they’re responding to their own hidden pain, and they don’t even know that they’re hurting all these people around them.

So what do you do? When I have a hard time overlooking an offense, I remember the great gift of God’s forgiveness. I remember a verse like Colossians 3:13: “Make allowance for each other’s faults, and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others” (NLT, second edition).

Talk It Over

Can you think of a time when you’ve annoyed or frustrated someone but you were completely unaware of it at the time? What’s one lesson you learned from that experience?

Why do we struggle with cutting one another slack for relatively minor annoyances?

Who needs some extra slack from you this week?

If you have never accepted Jesus as your Savior, and want to learn more, visit the
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=d8fba3fb41&mc_eid=UNIQID) section on the Daily Hope website.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=d8fba3fb41&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=d8fba3fb41&mc_eid=UNIQID) today’s audio teaching from Pastor Rick.

This devotional © 2017 by Rick Warren. All rights reserved. Used by permission.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.