Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tìm Kiếm về: Hôn Nhân

Làm thế nào tôi có thể có một cuộc hôn nhân tin kính?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Một cuộc hôn nhân thuần khiết là gì?
"Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, " Ma-thi-ơ 19:4
Một Cơ đốc nhân nên nhìn nhận rối loạn nhân cách ranh giới (BPD) như thế nào?
"nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. " II Cô-rinh-tô 10:5
Các Cơ Đốc Nhân là những tội nhân, thánh nhân, hay cả hai?
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:8
Làm thế nào để các cơ đốc nhân đã kết hôn có thể tránh được những cảm xúc liên quan đến tình cảm ngoài hôn nhân?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10
Kinh Thánh có ban cho bất kỳ cá nhân nào quyền lực thiêng liêng đối với một cá nhân khác không?
"Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. " Hê-bơ-rơ 13:17
Cơ đốc nhân nên nhìn nhận phong trào Black Lives Matter như thế nào?
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. " II Cô-rinh-tô 5:17
Một Cơ đốc nhân có thể ủng hộ cuộc sống cá nhân nhưng ủng hộ sự lựa chọn về mặt chính trị không?
"Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. " Rô-ma 14:1
Cơ Đốc Nhân có nên sử dụng đại từ/danh xưng yêu thích của các cá nhân chuyển giới khi đề cập đến họ?
"Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay. " Ê-sai 5:20
Cần nhấn mạnh bao nhiêu đến việc giải cứu ma quỷ trong đời sống Cơ đốc nhân?
"Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; " Ma-thi-ơ 12:43
Cơ Đốc nhân có nên thừa nhận tín ngưỡng của những người theo tôn giáo khác hay không?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Một Cơ đốc nhân nên nhìn nhận như thế nào về cuộc Tái lập vĩ đại của Diễn đàn Kinh tế Thế giới?
"Vả, mười cái sừng mà ngươi đã thấy, là mười vì vua chưa nhận được nước mình; nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. " Khải-huyền 17:12
Cơ đốc nhân được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi có nghĩa là gì?
"để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. " Ga-la-ti 4:5
Hội thánh có nên nhận tiền nếu nó nhận được một cách vô lễ không?
"Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết. " Ma-thi-ơ 27:6
Một Cơ đốc nhân nên nhìn nhận những người nghiện rượu như thế nào?
"Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, " Ga-la-ti 5:19
Tôi là người theo Chứng Nhân Giê-hô-va; tại sao tôi nên cân nhắc trở thành Cơ Đốc nhân?
"Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm! " Ê-sai 42:8
Một Cơ đốc nhân nên nhìn nhận thế nào về sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước?
"Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. " Giăng 18:36
Kinh thánh nói gì về một người là kẻ sát nhân / thái nhân cách?
"Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người! " Mác 7:20
Một Cơ đốc nhân nên quan hệ như thế nào với những người bạn không phải là Cơ đốc nhân?
"Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. " Mác 6:34
Tại sao Cơ đốc nhân chống lại sự bình đẳng trong hôn nhân?
"Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm. " Lê-vi Ký 18:22
Cơ đốc nhân nên nhìn nhận thế nào về tinh thần kinh doanh?
"Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: " Ga-la-ti 5:22
Một Cơ đốc nhân nên nhìn nhận thế nào về phong trào dân quyền?
"Kẻ nào bắt người và bán, hoặc giữ lại trong tay mình, sẽ bị xử tử. " Xuất Ê-díp-tô Ký 21:16
Chấp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi của cá nhân bạn có nghĩa là gì?
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. " Giăng 1:1
Tôi là Nhân Chứng Giê-hô-va. Tại sao tôi nên cân nhắc việc trở thành một Cơ đốc nhân?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Cơ đốc nhân nên nhìn nhận chủ nghĩa hiện thực như thế nào?
"Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. " I Giăng 1:5
Cơ Đốc nhân có quan điểm như thế nào về việc nhân bản con người?
"Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. " Thi-thiên 139:13
Một Cơ đốc nhân nên nhìn nhận phân biệt chủng tộc như thế nào?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23