Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Hội Thánh

Liệu phụ nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị trưởng lão trong hội thánh?
"Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. " I Ti-mô-thê 3:1
Tại sao tôi nên tin vào tổ chức tôn giáo?
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:8
Có phải một người phải làm phép báp-têm trước khi dự Tiệc Thánh không?
"Đến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai sứ đồ. " Ma-thi-ơ 26:20
Mâu thuẫn/xung đột trong hội thánh nên được xử lý như thế nào?
"Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. " I Cô-rinh-tô 5:11
Tôi nên tìm kiếm điều gì trong một hội thánh?
"Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, " I Ti-mô-thê 1:18
Phụ nữ có thể giữ những vai trò nào trong chức vụ?
"Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng. " I Ti-mô-thê 2:12
Giá trị của việc có một gia đình hội thánh là gì?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Một Cơ Đốc nhân nên làm gì nếu anh ấ /cô ấy sống trong một khu vực không có hội thánh để tham gia?
"Vì tôi chắc rằng bất k" sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, " Rô-ma 8:38
Tầm quan trọng của Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa là gì? / Tầm quan trọng của Tiệc thánh Cơ Đốc giáo là gì?
"Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. " Lu-ca 22:19
Kinh thánh nói gì về sự sửa phạt/sự sa thải khỏi hội thánh?
"Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. " Ma-thi-ơ 18:15
Trong quá khứ tôi đã từng bị đốt và bị tổn thương bởi hội thánh. Làm thế nào tôi có thể vượt qua được điều này, và làm mới lại cảm tình đối với hội thánh và mong muốn
"Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. " Hê-bơ-rơ 13:5
Có phải Đức Chúa Trời đang khôi phục lại chức vụ sứ đồ và tiên tri trong Hội thánh ngày nay?
"Aáy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, " Ê-phê-sô 4:11
Ngày Sa-bát là Thứ Bảy hay Chủ Nhật? Tín hữu Cơ Đốc có phải cử hành ngày Sa-bát?
"vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. " Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11
Đâu là thời điểm đúng đắn để rời bỏ một hội thánh?
"phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. " I Ti-mô-thê 3:15
Cụm từ ‘chồng của một vợ’ trong 1 Ti-mô-thê 3:2 có nghĩa là gì?
"Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. " I Ti-mô-thê 3:2
Báp-têm bằng nước tượng trưng cho điều gì?
"Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:19
Thông thường bao lâu nên tổ chức Tiệc Thánh?
"Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, " I Cô-rinh-tô 11:23
Hội thánh toàn cầu khác gì với Hội thánh địa phương?
"Hỡi anh em, anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê, là các Hội thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ: anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các Hội Thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa, " I Tê-sa-lô-ni-ca 2:14
Lập hội thánh là gì?
"và sai Ti-mô-thê, là anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo Tin Lành của Đấng Christ, đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và giục lòng anh em trong đức tin, " I Tê-sa-lô-ni-ca 3:2
Một trưởng lão trong Hội thánh có những nhiệm vụ nào?
"Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. " Gia-cơ 5:14
Tại sao đi nhóm lại tại hội thánhquan trọng?
"chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. " Hê-bơ-rơ 10:25
Có phải Kinh Thánh dạy về phép báp-têm của người tin Chúa/tín hữu không?
"Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp tem sao? " I Cô-rinh-tô 1:13
Hội thánh nên làm gì với số tiền dâng hiến mà họ nhận được?
"Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm. " Ga-la-ti 2:10
Mục đích của Hội Thánh là gì?
"Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, " Ê-phê-sô 4:14
Những phẩm chất của các trưởng lão và các chấp sự là gì?
"Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. " I Ti-mô-thê 5:19
Một hội thánh có nên dâng phần mười từ các khoản dâng hiến mà nó nhận được?
"Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. " I Cô-rinh-tô 16:2
Chúng ta có được phép/có phải sử dụng nhạc cụ trong Hội Thánh không?
"cùng các anh em người, là Sê-ma-gia, A-xa-rên, Mi-la-lai, Ghi-la-lai, Ma-ai, Nê-tha-nê-ên, Giu-đa, và Ha-na-ni, cầm những nhạc khí của Đa-vít, người của Đức Chúa Trời; và E-xơ-ra, người văn sĩ, đi ở đằng trước chúng. " Nê-hê-mi 12:36
Hội thánh là gì?
"Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, " Ê-phê-sô 1:22
Tầm quan trọng của lễ báp-têm là gì?
"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, " Ma-thi-ơ 28:19
Kinh Thánh nói gì về sự hình thành tổ chức lãnh đạo trong Hội Thánh?
"Aáy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. " Cô-lô-se 1:18
Phụ nữ Cơ Đốc có nên trùm đầu không?
"Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đờn ông là đầu người đờn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. " I Cô-rinh-tô 11:3
Một người hầu việc Chúa làm sao để cân đối giữa việc làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, vâng phục tổ chức của giáo hội, và tổ chức xã hội?
"Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. " Ê-phê-sô 4:30
Phương cách làm báp-tem nào là thích hợp?
"Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? " Rô-ma 6:3
Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ như thế nào?
"thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. " Rô-ma 12:5
Nên dùng rượu hay nước nho cho Tiệc Thánh?
"Với con chiên thứ nhất, hãy dâng một phần mười bột mì mịn nhồi với một phần tư hin dầu ép, và cùng lễ quán một phần tư hin rượu nho. " Xuất Ê-díp-tô Ký 29:40
Liệu phụ nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị chấp sự trong hội thánh?
"Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, " I Ti-mô-thê 3:8
Hội Thánh là cô dâu của Đấng Christ có ý nghĩa gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25
Tại sạo rất nhiều nhà lãnh đạo Cơ Đốc Nhân bị bắt trong nhiều vụ bê bối?
"Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. " Ma-thi-ơ 7:15
Có đúng là phụ nữ phải giữ im lặng trong hội thánh?
"phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, " Tít 2:4
Có phải chủ nghĩa đại đoàn kết là theo Kinh Thánh? Cơ-đốc-nhân có nên tham gia vào phong trào đại đoàn kết hay không?
"để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. " Giăng 17:21
Lịch sử của Cơ Đốc Giáo là gì?
"Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. " Ma-thi-ơ 16:18
Hội Thánh đã bắt đầu khi nào?
"Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. " Giăng 3:3
Theo Thánh Kinh thì có sự khác biệt gì giữa giáo sĩ và giáo dân?
"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; " Rô-ma 12:6
Phụ nữ có nên phục vụ như là Mục sư, Truyền đạo? Kinh Thánh nói gì về phụ nữ làm mục vụ?
"Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. " I Ti-mô-thê 2:11
Chúa Giê-xu là nơi yên nghỉ của chúng ta như thế nào?
"Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. " Hê-bơ-rơ 10:1
Những lý do thích hợp nào cho việc không đi hội thánh?
"Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. " Ê-phê-sô 5:19
Ngày của Chúa là gì?
"Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. " II Phi-e-rơ 3:10
Tại sao Tin Lành có nhiều hệ phái?
"Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. " Châm-ngôn 27:17
Có nên yêu cầu một người phải được đào tạo thần học chính thức trước khi người đó phục vụ với tư cách là một mục sư?
"Aáy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, " Ê-phê-sô 4:11
Sự thờ phượng Cơ Đốc có ý nghĩa gì?
"Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. " Giăng 4:23
Tảng đá được nhắc tới trong sách Ma-thi-ơ 16:18 là gì?
"Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. " Ma-thi-ơ 16:18
Thành phần cho một buổi lễ thờ phượng theo Thánh Kinh gồm những gì?
"Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước. " Thi-thiên 42:1
Tại sao có rất nhiều cách diễn dịch khác nhau về Kinh Thánh?
"Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa! " Giăng 12:28
Ngày nay còn có các tiên tri trong hội thánh hay không?
"Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, " Ê-phê-sô 2:20
Trách nhiệm của các chấp sự trong hội thánh là gì?
"hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. " II Ti-mô-thê 4:2
Trên mọi sự chỉ trích/ không chỗ trách được là gì?
"Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. " I Ti-mô-thê 3:2
Tại sao việc trở thành một thuộc viên trong hội thánh lại quan trọng?
"thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. " Rô-ma 12:5
Một người đàn ông cưới một phụ nữ đã từng ly hôn thì có thể phục vụ trong lãnh đạo hội thánh không?
"Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. " I Ti-mô-thê 3:2
Kinh Thánh nói gì về sự xác nhận là Cơ Đốc Nhân?
"Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. " Rô-ma 8:16
Chúa có yêu cầu Cơ Đốc nhân giữ ngày Sa-bát không?
"Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, " Cô-lô-se 2:16
Đâu là những phẩm chất của trưởng lão và chấp sự?
"Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. " I Ti-mô-thê 5:19
Sự tách biệt theo Kinh thánh nghĩa là gì?
"Vả, Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. " Đa-ni-ên 1:8
Đâu là sự khác biệt giữa thánh lễ và bí tích?
"Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, " Tít 3:4
Một mục sư nên có bao nhiêu thẩm quyền đối với một hội thánh?
"hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, " I Phi-e-rơ 5: 2
Kinh Thánh nói gì về sự lớn lên của hội thánh?
"Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. " Ma-thi-ơ 16:18
Chúng ta có phải vâng theo mục sư của chúng ta không?
"Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. " Giăng 10:10
Có phải một người cần phải tham gia hội thánh (đi nhà thờ) để được lên thiên đàng?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Những cách tôi có thể phục vụ / được phục vụ trong Hội thánh là gì?
"Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. " I Phi-e-rơ 4:10
Tôi đã được báptêm không đúng theo Kinh Thánh. Tôi có cần phải được báptêm lại không?
"Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? " Rô-ma 6:3
Sự thờ phượng nên là một ưu tiên ở mức độ nào trong hội thánh?
"Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta." I Giăng 3:24