Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tìm Kiếm về: Tình Dục

Quan hệ tình dục trên mạng / quan hệ tình dục qua điện thoại có phải là tội lỗi không?
"Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. " I Cô-rinh-tô 7:5
Có sự khác biệt giữa giới tính và giới tính, theo Kinh thánh?
"Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. " Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:5
Chủ nhật Septuagesima, Sexagesima và Quinquagesima là gì?
"Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. " Rô-ma 14:5
Những suy nghĩ xâm nhập có phải là tội lỗi không?
"Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. " Thi-thiên 139:2
Kinh thánh nói gì về tính đa tính / đa tính?
"Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm. " Lê-vi Ký 18:22
Phản ứng của một Cơ đốc nhân đối với tình trạng thiếu tình dục trong hôn nhân (hôn nhân không tình dục) nên là gì?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2
Kinh Thánh nói gì về việc có một tinh thần bình tĩnh (Châm-ngôn 17:27)?
"Người nào kiêng lời nói mình có tri thức; Còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng. " Châm-ngôn 17:27
Nếu Đức Chúa Trời là tình yêu, tại sao Ngài lại lên án đồng tính luyến ái?
"Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. " Giăng 4:8
Có ổn không để xăm nếu chúng có tính chất Tình Lành?
"Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa. " Khải-huyền 19:16
Món quà tinh thần của những tinh thần sành điệu là gì?
"Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. " I Cô-rinh-tô 12:4
Chúa có ghét những người đồng tính / đồng tính luyến ái không?
"Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: " Châm-ngôn 6:16
Việc có những động vật đồng tính nam / đồng tính luyến ái tác động như thế nào đến ý kiến cho rằng đồng tính luyến ái là tội lỗi?
"Kẻ ngu muội làm lại việc ngu dại mình, Khác nào con chó đã mửa ra, rồi liếm lại. " Châm-ngôn 26:11
Làm thế nào sự thật rằng có những động vật đồng tính luyến ái tác động lên quan điểm rằng tình trạng đồng tính luyến ái là một tội?
"Kẻ ngu muội làm lại việc ngu dại mình, Khác nào con chó đã mửa ra, rồi liếm lại. " Châm-ngôn 26:11
Thuộc tính nào của Đức Chúa Trời cao hơn tất cả những thuộc tính khác?
"Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! " Ê-sai 6:3
Kinh Thánh nói gì về lưỡng tính? Lưỡng tính có phải là tội không?
"Aáy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. " Rô-ma 1:26
Kinh Thánh nói gì về thuật chiêm tinh hay cung hoàng đạo? Có phải thuật chiêm tinh là điều mà Cơ Đốc nhân nên học biết không?
"Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, " Thi-thiên 8:3
Chúng ta có hai hoặc ba phần; cơ thể và linh hồn / tinh thần, hay cơ thể, linh hồn và tinh thần?
"và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó. " Truyền-đạo 12:7
Kinh Thánh nói gì về đồng tính luyến ái? Đồng tính luyến ái có phải là tội không?
"Aáy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. " Rô-ma 1:26
Tại sao sự cám dỗ tình dục lại là một vấn đề lớn đối với đàn ông hơn phụ nữ?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20
Lễ tình yêu là gì?
"Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, " Công-vụ 2:46
Tình yêu là gì?
"Giô-na-than thương yêu Đa-vít như mạng sống mình vậy, nên khiến Đa-vít lại thề nữa. " I Sa-mu-ên 20:17
Đàn ông ẻo lả hay đàn bà nam tính là sai?
"Trong vòng con gái Y-sơ-ra-ên, chớ có người nào chuyên sự buôn hương; trong vòng con trai Y-sơ-ra-ên cũng chớ có người nào chuyên sự tà dâm. " Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:17
Nam tính độc hại là gì?
"Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; " I Ti-mô-thê 4:4
Tinh thần bất lực là gì?
"Vả, tại đó, có người đàn bà mắc quỉ ám, phải đau liệt đã mười tám năm; cong lưng chẳng đứng thẳng được. " Lu-ca 13:11
Món quà tinh thần của đức tin là gì?
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:8
Đạo đức tình dục là gì?
"Ngươi chớ phạm tội tà dâm. " Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:18
Tinh thần leviathan là gì?
"Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn, và mạnh mà phạt lê-vi-a-than, là con rắn lẹ làng, phạt lê-vi-a-than là con rắn cong queo; và Ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển. " Ê-sai 27:1
Món quà tinh thần của sự giúp đỡ là gì?
"Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. " I Cô-rinh-tô 12:28