Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Trời ra lệnh hủy diệt/diệt chủng dân Ca-na-an, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em?
"Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Jêsus nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. " Lu-ca 13:1
Giận Chúa thì có sai không?
"Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. " Ma-thi-ơ 10:29
Đức Chúa Trời / Kinh Thánh có phân biệt giới tính không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Có sai không khi thất vọng về Chúa?
"Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. " Lu-ca 10:38
Đức Chúa Trời có đổi ý không?
"Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong. " Ma-la-chi 3:6
Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi đức tin?
"Lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng; Một người ngoại không chia vui với nó được. " Châm-ngôn 14:10
Đức Chúa Trời có phải là con người không?
"Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay! " Thi-thiên 139:17
Sự hiểu biết theo Kinh thánh về sự thạnh nộ của Chúa là gì?
"Dầu vậy, chúng nó thử và phản nghịch Đức Chúa Trời Chí cao, Không giữ các chứng cớ của Ngài; " Thi-thiên 78:56
Tại sao Đức Chúa Trời ra lệnh, tìm kiếm, hoặc yêu cầu chúng ta tôn thờ Ngài?
"Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. " Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 3
Tại sao Đức Chúa Trời bày tỏ rõ ràng trong Kinh thánh và dường như giấu mặt ngày nay?
"Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không trả lời. Phải, Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó trong lúc ấy theo như những việc dữ chúng đã làm. " Mi-chê 3: 4
Tại sao tôi nên quan tâm liệu Đức Chúa Trời có tồn tại không?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33
Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều xấu xảy ra với người tốt?
"Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài; Nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt Ngài. " Gióp 13:15
Ân điển của Đức Chúa Trời là gì?
"Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. " Giăng 1:17
Có phải Thượng Đế tạo ra điều ác?
"Oâi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! " Rô-ma 11:33
Đức Chúa Trời là nam hay nữ?
"Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. " Giăng 4:24
Đức Chúa Trời toàn năng nghĩa là gì?
"Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. " Gióp 42:2
Tình yêu của Đức Chúa Trời là có điều kiện hay vô điều kiện?
"Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. " Giăng 4:24
Thuộc tính của Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời như thế nào?
"Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng, y như Gióp, kẻ tôi tớ ta, đã nói. " Gióp 42:7
Tại sao Đức Chúa Trời lại để những điều tốt lành đến với người xấu?
"Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, Xuýt chút bước tôi phải trợt. " Thi-thiên 73:2
Đức Chúa Trời có nghe / Trả lời cầu nguyện của những tội nhân hay những người không tin?
"Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. " Giăng 9:31
Vinh quang của Thiên Chúa là gì?
"kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. " Gia-cơ 01:10
Kinh Thánh dạy gì về Đức Chúa Trời Ba ngôi?
"Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. " I Cô-rinh-tô 8:4
Có sự tranh luận về sự tồn tại của Chúa không?
"Oâi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. " Giê-rê-mi 32:17
Đức Chúa Trời có biết tương lai không?
"(05-1) Hỡi Bết-lê-hem Eùp-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. " Mi-chê 5:2
Tôn kính Chúa nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. " Ê-phê-sô 6:1
Làm thế nào để loại bỏ hình ảnh Đức Chúa Trời oai nghiêm và giận dữ ra khỏi tâm trí của tôi?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Đức Chúa Trời là thần điều này có ý nghĩa như thế nào?
"Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. " Giăng 4:24
Tại sao Đức Chúa Trời trong Cựu Ước lại quá khác biệt với Đức Chúa Trời trong Tân Ước như vậy?
"Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, " Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6
Chúa là tình yêu có nghĩa là gì?
"Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, " I Cô-rinh-tô 13:4
Đức Chúa Trời là gì?
"Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, Và thấu rõ Đấng Toàn năng sao? " Gióp 11:7
Đức Chúa Trời có cám dỗ làm chúng ta phạm tội không?
"Bởi đức tin, Aùp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, " Hê-bơ-rơ 11:17
Tại sao Chúa thử thách chúng ta?
"Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy dò xét và thử thách tôi, Rèn luyện lòng dạ tôi, " Thi-thiên 26:2
Đức Chúa Trời có công bình không?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Kính sợ Đức Chúa Trời nghĩa là gì?
"Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; " Hê-bơ-rơ 12:28
Đức Chúa Trời có phản đối niềm vui không?
"Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ; Nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sờn. " Châm-ngôn 15:13
Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Có bằng chứng nào về sự thực hữu của Đức Chúa Trời?
"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. " Hê-bơ-rơ 11:6
Đức Chúa Trời toàn tại nghĩa là gì?
"Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. " Ê-sai 57:15
Tại sao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghen tương?
"thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, " Ga-la-ti 5:20
Có ai đã từng thấy Đức Chúa Trời chưa?
"Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. " Giăng 1:18
Chúa vô hạn nghĩa là gì?
"Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự. " I Giăng 3:20
Chúa trông như thế nào?
"Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. " Giăng 4:24
Tại sao Đức Chúa Trời cho phép những thảm họa tự nhiên như động đất, bão tố, sóng thần?
"Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. " Cô-lô-se 1: 16
Ngợi khen Chúa có nghĩa là gì?
"Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!" Thi-thiên 150:6
Hỏi Đức Chúa Trời có gì sai?
"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. " Hê-bơ-rơ 11: 6
Ở trong sự hiện diện của Chúa nghĩa là gì?
"Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. " Ê-sai 6:1
Chúa là ai? Chúa là gì? Chúa là người như thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể biết Chúa?
"Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành. " Thi-thiên 14:1
Đức Chúa Trời còn thực hiện những phép lạ không?
"Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. " Lu-ca 16:19
Đức Chúa Trời không hề thay đổi là gì?
"Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong. " Ma-la-chi 3:6
Chúa đang ở đâu? Chúa ở đâu khi bi kịch xảy ra?
"Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài. " Thi-thiên 47:8
Những danh xưng khác nhau của Đức Chúa Trời là gì và ý nghĩa của chúng là gì?
"(09-5) Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. " Ê-sai 9:6
Đức Chúa Trời có hình phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội không?
"Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; " Rô-ma 8:1
Chúa chu cấp có nghĩa là gì?
"Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. " Phi-líp 4:19
Đức Chúa Trời còn nói chuyện với chúng ta hôm nay?
"Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng: " Giô-suê 1:1
Có sai không khi cảm thấy thất vọng về Chúa?
"Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm. " Ê-sai 46:11
Tại sao Chúa yêu chúng ta?
"Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? " Giê-rê-mi 17:9
Chúa có phạm sai lầmi?
"Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? " Dân-số Ký 23:19
Đức Chúa Trời có thật không?
"bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, " Rô-ma 1:20
Ý muốn Chúa là gì?
"Aáy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, " Ê-phê-sô 1:11
Đức Chúa Trời toàn tri” có nghĩa là gì?
"Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự. " I Giăng 3:20
Độc thần có thể chứng minh được?
"Hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta sao? Vậy sao ai nấy đãi anh em mình cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta? " Ma-la-chi 2:10
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay là Chúa” có nghĩa gì?
"Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! " Ê-sai 6:3
Đức Chúa Trời yêu thương mọi người hay chỉ những Cơ Đốc nhân?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Điều gì là chìa khóa để thực sự biết Đức Chúa Trời?
"Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. " Giăng 17:3
Đức Chúa Trời vĩnh hằng có nghĩa là gì?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Aùp-ra-ham, đã có ta. " Giăng 8:58
nếu Đức Chúa Trời đã biết Sa-tan sẽ phản nghịch, vì sao Ngài đã tạo dựng nên hắn?
"Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va; Ngài ban bằng các lối của họ. " Châm-ngôn 5:21
Tất cả mọi điều là có thể đối với Đức Chúa Trời, thật sự đúng vậy hay không?
"Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao, " Hê-bơ-rơ 1:3
Đức Chúa Trời là sự sáng có nghĩa là gì?
"Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. " I Giăng 1:5
Tôi nên hiểu thế nào khái niệm về Đức Chúa Cha?
"Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Aáy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. " I Giăng 3:1
Có phải đôi khi ý muốn của Chúa là cho những kẻ tin bị bệnh?
"Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. " Rô-ma 8:20