Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Đời Sống Cơ Đốc

Làm sao tôi biết được khi nào Chúa bảo tôi làm điều gì đó?
"Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. " Thi-thiên 37:7
Trong những cách nào là một Cơ Đốc nhân lại khó khăn?
"Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, " Ga-la-ti 5:19
Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng nói của Đức Chúa Trời?
"Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có. " I Sa-mu-ên 3:1
Cuộc sống Cơ Đốc nhân được cho là như thế nào?
"vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin. " Rô-ma 1:17
Làm thế nào để tôi có thể kinh nghiệm được sự vui mừng trong suốt cuộc đời theo Chúa của tôi?
"Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung? Nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ.? " Gióp 3:11
Kỷ luật thuộc linh là gì?
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. " II Cô-rinh-tô 5:17
Việc chúng ta không yêu thế gian có ý nghĩa gì?
"Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. " I Giăng 2:15
Xức dầu là gì? Được xức dầu có nghĩa là gì?
"Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. " Gia-cơ 5:14
Cơ Đốc nhân có thẩm quyền quở trách ma quỷ không?
"Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. " Ê-phê-sô 6:12
Làm sao để tôi có thể say mê Chúa?
"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. " Rô-ma 12:1
Luật pháp của Đấng Christ là gì?
"Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. " Ga-la-ti 6:2
Trở lại con đường cũ nghĩa là gì?
"Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. " Giăng 10:28
Tôi là ai ở trong Đấng Christ?
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. " II Cô-rinh-tô 5:17
Làm sao tôi vượt qua cám dỗ?
"Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. " Hê-bơ-rơ 4:15
Ý nghĩa của việc gây cớ cho người khác vấp phạm là gì?
"Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: ù Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. " Ma-thi-ơ 16:23
Tôi đã phạm tội _____. Chúa có tha tội cho tôi không?
"Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. " Ê-sai 53:5
Tôi nên truyền giáo cho gia đình và bạn bè như thế nào để không khiến họ khó chịu hay xa lánh tôi?
"Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. " Lu-ca 12:51
Những người tin Chúa thì không tiếp tục phạm tội (1 Giăng 3:6; 5:18) có nghĩa là gì?
"Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. " I Giăng 3:6
Tại sao thật là quan trọng để dành thời gian riêng tư với Chúa?
"Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. " Thi-thiên 139:13
Ý nghĩa của việc trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời là gì?
"Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. " Ma-thi-ơ 6:33
Lãnh đạo Cơ Đốc giáo là gì?
"Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. " Giăng 10:11
Làm thế nào tôi có thể khôi phục linh hồn?
"Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. " Thi-thiên 23:3
Khi nào, tại sao và cách nào Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội?
"Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, Chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách; " Châm-ngôn 3 : 11
Tại sao lập môn đồ là điều quan trọng?
"Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; " Ma-thi-ơ 6:9
Liệu việc thánh hóa hoàn toàn/ vô tội hoàn toàn có khả năng diễn ra trong đời này không?
"cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. " Ê-phê-sô 4:13
Làm thế nào tôi có thể tăng đức tin của mình?
"Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? " I Cô-rinh-tô 4:7
Làm thế nào để tha thứ người có lỗi với mình?
"Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy." Ê-phê-sô 4:32
Kinh Thánh nói gì về chiến trận thuộc linh?
"Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. " Ê-phê-sô 6:10
Có phải Cơ Đốc nhân có hai bản chất?
"Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, " Ê-phê-sô 2:1
Kinh Thánh nói gì về việc chiến thắng dục vọng?
"Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước. " Thi-thiên 42:1
Tại sao tôi nên mong muốn phục vụ Chúa?
"Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. " Lu-ca 4:8
Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài hứa về một đời sống dư dật?
"Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. " Giăng 10:10
Làm thế nào để tôi có thể nhận được sự bảo vệ của Chúa?
"Trong lúc đó, Ê-xê-chia bị bịnh nặng gần chết. Tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, đến cùng người, và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trối lại cho nhà ngươi, vì ngươi sẽ thác chẳng sống được đâu. " II Các Vua 20:1
Người của Chúa là như thế nào?
"Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? " Mi-chê 6:8
Người nữ của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?
"Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, " Giăng 1:12
Tại sao tất cả Cơ Đốc nhân đều giả hình?
"Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. " Ma-thi-ơ 6:2
Cơ Đốc nhân là gì?
"Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. " I Phi-e-rơ 4:16
Vì Đức Chúa Trời từ chối tha thứ, vậy chúng ta có thể không?
"Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; " Ma-thi-ơ 6:12
Kinh Thánh nói gì về việc tha thứ cho chính mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Người Cơ Đốc cần phản ứng như thế nào trước sự bắt bớ?
"Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ. " II Ti-mô-thê 3:12
Tôi là một tân tín hữu. Tôi cần phải làm gì tiếp theo?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tăng trưởng thuộc linh là gì?
"Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, " II Phi-e-rơ 1:3
Thiền định Cơ đốc là gì?
"Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. " Giăng 16:13
Các Cơ Đốc Nhân là những tội nhân, thánh nhân, hay cả hai?
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:8
Làm thế nào tôi có thể tập trung vào Đấng Christ?
"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. " Rô-ma 12:1
Tại sao tôi nên nói về đức tin của tôi nơi sở làm?
"Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12
Thế nào là một Cơ Đốc nhân xác thịt?
"Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. " I Cô-rinh-tô 3:1
Làm thế nào tôi có thể học để tin cậy nơi Đức Chúa Trời?
"Ta sẽ không hề bội giao ước ta, Cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta. " Thi-thiên 89:34
Làm sao để chúng ta quy phục Chúa?
"Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. " Rô-ma 13:1
Có sai hay không khi là một Cơ đốc nhân bí mật để bảo vệ cuộc sống của cá nhân?
"Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; " Ma-thi-ơ 10:32
Làm sao tôi biết được ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình? Kinh Thánh nói gì về việc nhận biết ý muốn của Chúa?
"Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy." Mác 3:35
Thực lòng theo Đấng Christ có nghĩa là gì?
"Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. " Ma-thi-ơ 8:22
Mọi khí giới của Đức Chúa Trời là gì?
"Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. " Ê-phê-sô 6:13
Làm sao để tôi tôn xưng Chúa Giê-xu làm Chúa đời sống mình?
"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. " Giăng 13:34
Đức chúa Giê-su có ý gì khi Ngài nói: "Vác thập tự giá mình mà theo Ta" (Ma-thi-ơ 16:24; Mác 8:34; Lu-ca 9:23)?
"Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. " Ma-thi-ơ 16:24
Có phải chịu khổ cho (vì) Đấng Christ luôn luôn là một phần của việc trở thành một người bước theo Đấng Christ?
"Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến, " Công-vụ 4:1
Cứ ở trong Đấng Christ có nghĩa là gì?
"Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; " Rô-ma 8:1
Trong Đấng Christ" có nghĩa là gì?
"Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. " Ga-la-ti 3:26
Chết đi con người cũ" trong Kinh Thánh nghĩa là gì?
"Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. " Lu-ca 9:23
Một tín đồ có thẩm quyền trên Sa-tan hay không?
"Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. " Cô-lô-se 1:17
Những nguyên tắc Kinh Thánh nào giúp ra quyết định đúng đắn?
"rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi! " Lu-ca 22:42
Chúng ta có phạm tội mỗi ngày không? Có thể nào chúng ta không phạm tội trong một ngày không?
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. " Rô-ma 5:12
Ý nghĩa một Cơ đốc nhân là một sáng tạo mới (2 Cô-rinh-tô 5:17) là gì?
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. " II Cô-rinh-tô 5:17
Đồn lũy tâm linh — Quan điểm của Kinh Thánh ra sao?
"Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. " II Cô-rinh-tô 10:3
Đào tạo môn đồ (Môn đồ hóa) theo Đấng Christ là gì?
"nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, " I Phi-e-rơ 3:15
Chúa có hứa sẽ không đưa cho chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể làm được không?
"Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men. " Ma-thi-ơ 6:13
Làm sao để tôi có được tâm trí của Đấng Christ?
"Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ." I Cô-rinh-tô 2:16
Làm cách nào để tôi biết lời hứa nào của Chúa dành cho tôi?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Kinh Thánh dạy gì về việc ăn đồ ăn/thịt đã cúng cho hình tượng?
"Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh. " Đa-ni-ên 9:24
Quản trị theo Kinh Thánh là gì?
"Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. " I Cô-rinh-tô 3:9
Làm sao để tôi có thể sống một đời sống cho Chúa?
"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. " Giăng 13:34
Tâm linh Cơ đốc giáo là gì?
"Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. " Giăng 16:13
Nếu tôi đã được cứu và tất cả tội lỗi của tôi đã được tha thứ, tại sao tôi không được tiếp tục phạm tội?
"Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? " Rô-ma 6:1
Làm thế nào tôi có thể trở nên giống Đấng Christ hơn?
"Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; " Rô-ma 8:29
Làm thế nào để tôi có thể là người làm chứng hiệu quả cho Đấng Christ trong thế giới hư mất này?
"Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống; " I Giăng 1:1
Tại sao chúng ta cần phải xưng ra tội của mình dù những tội đó đã được Chúa tha thứ rồi? (1 Giăng 1:9)?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Hy sinh sống có nghĩa là gì?
"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. " Rô-ma 12:1
Sự thờ phượng thật là gì?
"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. " Rô-ma 12:1
Cơ Đốc nhân nên bênh vực đức tin của mình như thế nào trong một thế giới chống lại Đấng Christ như vậy?
"Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. " Ma-thi-ơ 5:16
Làm sao tôi có thể có mối tương giao gần hơn với Chúa?
"Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ " Phi-líp 3:8
Gìn giữ tấm lòng của bạn có nghĩa là gì?
"Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. " I Sa-mu-ên 16:7
Chúng ta có cần phải xưng tội với những người mà mình đã phạm tội với họ hay không?
"Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. " I Giăng 1:7
Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?
"vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. " Rô-ma 10:4
Làm thế nào các tín đồ có thể ở trên thế gian, nhưng không thuộc về thế gian?
"Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. " Giăng 12:31
Có phải Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta tha thứ và quên đi?
"Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. " Ma-thi-ơ 6:14
Kinh Thánh nói gì về chủ nghĩa luật pháp?
"Aáy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. " Ga-la-ti 3:24
Tại sao Đức Chúa Trời để cho chúng ta trải qua những thử thách và khó khăn?
"Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. " Rô-ma 8:28
Làm thế nào tôi có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ?
"Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, " Rô-ma 5:1
Làm thế nào kiểm soát những suy nghĩ của mình?
"Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. " Châm-ngôn 4:23
kiêng ăn Cơ Đốc — Kinh Thánh nói gì?
"rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. " Lu-ca 2:37
Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?
"Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. " I Giăng 1:8
Tôn vinh Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?
"Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm! " Ê-sai 42:8
Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm sự tự do thật trong Đấng Christ?
"Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. " Rô-ma 8:9
Hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?
"Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? " Ma-thi-ơ 22: 36
Làm thế nào để tôi chia sẻ lời chứng Cơ đốc giáo của tôi?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23