Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Cầu Nguyện

Cầu thay là gì?
"Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; " I Ti-mô-thê 2:5
Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?
"như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. " Rô-ma 3:10
Cầu nguyện không ngừng nghỉ nghĩa là gì?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4:6
Kinh Thánh nói gì về việc không cầu nguyện?
"cầu nguyện không thôi, " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời nghĩa là thế nào?
"Quả thật Đức Chúa Trời không làm ác, Đấng Toàn năng chẳng trái phép công bình. " Gióp 34:12
Bày mớ lông chiên trước Chúa trong lời cầu nguyện có chấp nhận được không?
"Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. " Ma-thi-ơ 12:39
Cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?
"Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. " Giăng 14:13
Chìa khóa dẫn đến lời cầu nguyện hiệu quả là gì?
"Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, " Hê-bơ-rơ 10: 19
Đức Chúa Trời có nghe lời cầu nguyện của tôi không?
"Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. " Ê-sai 46:9
Cầu nguyện trong Thánh Linh là gì?
"Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. " I Cô-rinh-tô 14:15
Tại sao cầu nguyện?
"Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; " Lu-ca 2:36
Sự cầu xin trong lời cầu nguyện là gì?
"Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, Khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi; Xin hãy thương xót tôi, và nghe lời cầu nguyện tôi. " Thi-thiên 4:1
Chuỗi hạt cầu nguyện là gì? Có được dùng chuỗi hạt lúc cầu nguyện không?
"Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. " Ma-thi-ơ 6:7
Cầu nguyện thầm có đúng Kinh Thánh không?
"Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thể nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết! " Giê-rê-mi 12:3
Lectio Divina là gì?
"Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. " Ô-sê 4:6
Lời cầu nguyện dầm thấm là gì?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Có bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện không?
"Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. " Gia-cơ 5:16
Có phải Cầu nguyện với câu Kinh Thánh có hiệu quả hơn những lời cầu nguyện khác?
"Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. " Gia-cơ 5:16
Tại sao chúng ta luôn kết thúc lời cầu nguyện bằng ‘A-men’?
"Tôi cũng giũ vạt áo tôi, mà rằng: Phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy giũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn; nguyện hắn bị giũ sạch không như vậy! Cả hội chúng đồng nói: A-men! Chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn, dân sự đều làm theo lời hứa ấy. " Nê-hê-mi 5:13
Việc lặp đi lặp lại trong lời cầu nguyện có nghĩa gì?
"Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. " Ma-thi-ơ 6: 7
Làm thế nào để Chúa trả lời điều tôi cầu nguyện?
"Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. " I Giăng 5:14
Cầu nguyện đi bộ là gì?
"cầu nguyện không thôi, " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Có bất kỳ điều kiện nào để lời cầu nguyện được đáp lời không?
"Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất k", thảy đều được cả. " Ma-thi-ơ 21:22
Bài cầu nguyện chung là gì và chúng ta có nên cầu nguyện theo?
"Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; " Ma-thi-ơ 6:9
Lời cầu nguyện tiên tri là gì?
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. " Giu-đe 1:3
Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth là gì? Cầu nguyện theo phương pháp labyrinth có đúng theo Kinh Thánh dạy không?
"Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. " Giăng 4:24
Lời cầu nguyện gồm những cách thức nào?
"Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, " I Ti-mô-thê 2:1
Cách nào để cầu nguyện cho đúng?
"Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. " I Giăng 5:14
Sử dụng nến trong khi cầu nguyện?
"Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Jêsus phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình cách xa họ. " Giăng 12:36
Cầu nguyện lặp đi lặp lại cho một việc có được không hay chúng ta chỉ nên cầu nguyện cho một điều gì đó một lần?
"Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: " Lu-ca 18:1
Một Cơ Đốc Nhân nên đáp ứng như thế nào với sự cầu nguyện không được nhậm?
"Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. " Hê-bơ-rơ 4:15
Tại sao cầu nguyện cho người khác là quan trọng?
"Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. " I Cô-rinh-tô 1:25
Lời cầu nguyện công khai có thuộc Kinh thánh không? Cầu nguyện công khai có được không?
"Kế đó, Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, bèn giơ tay lên trời, mà rằng: " I Các Vua 8:22
Cầu nguyện chung có quan trọng không? Cầu nguyện chung có năng quyền hơn cầu nguyện cá nhân hay không?
"Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. " Thi-thiên 145:18
Lời cầu nguyện của Gia-bê là gì?
"Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha. " Ma-thi-ơ 26:39
Năng quyền của sự cầu nguyện là gì?
"Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. " Lu-ca 1:37
Chúng ta sẽ cầu nguyện với ai, với Cha, với Con hay là với Chúa Thánh Linh?
"Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta. " Ê-phê-sô 5:20
Mối liên hệ giữa sự kiêng ăn và cầu nguyện là gì?
"Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin, với sự kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. " Đa-ni-ên 9:3
Làm sao tôi biết chắc được mình đang cầu nguyện theo ý Chúa?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31
Làm thế nào tôi có thể trở thành một chiến sĩ cầu nguyện?
"Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; " Ma-thi-ơ 6:9
Tại sao cầu nguyện hàng ngày lại quan trọng?
"Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. " Giê-rê-mi 33:3
Kinh Thánh dạy gì về việc cầu nguyện cho người chết?
"Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. " Lu-ca 16:19
Buổi cầu nguyện chung?
"Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. " I Giăng 5:14
Lời cầu nguyện nào mà chúng ta nên cầu nguyện cho người chưa tin?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Đức Chúa Trời có nhậm lời cầu nguyện không?
"Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian. " I Giăng 4:14
Một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ thường gặp những trở ngại gì?
"Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. " Ê-sai 59:2