Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Cầu nguyện thầm có đúng Kinh Thánh không?

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thể nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết!
Giê-rê-mi 12:3
Kinh Thánh không nói cụ thể về việc cầu nguyện thầm, nhưng vậy không có nghĩa là cầu nguyện thầm sẽ không được công nhận như cầu nguyện ra tiếng. Chúa có thể nghe suy nghĩ của chúng ta rõ ràng hệt như chúng ta nói ra vậy (Thi 139:23; Giê-rê-mi 12:3). Chúa Giê-xu biết rõ những suy nghĩ xấu xa của người Pha-ri-si. (Mat 12:24-26; Luca 11:17). Không việc gì chúng ta làm, nói hay nghĩ có thể bị che giấu khỏi Đức Chúa Trời. Mọi lời cầu nguyện đều đến tai Chúa, dù là thầm hay nói.
Kinh Thánh có nhắc đến cầu nguyện ở chỗ riêng tư (Mat 6:6). Vậy nếu đã cầu nguyện ở chỗ riêng tư thì dù nói thầm hay ra tiếng cũng không khác nhau là mấy, đúng không? Có những hoàn cảnh chúng ta phải cầu nguyện thầm, ví dụ như cầu nguyện cho một vấn đề cá nhân giữa mình với Chúa, cầu nguyện cho một ai đó đang có mặt mà không muốn họ nghe thấy, v.v. Cầu nguyện thầm không có gì là sai, trừ khi chúng ta làm vậy vì sợ người khác thấy chúng ta cầu nguyện.
nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.
II Cô-rinh-tô 10:5
Có lẽ câu Kinh Thánh rõ ràng nhất xác nhận sự cầu nguyện thầm là 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17: “Cầu nguyện không thôi.” Cầu nguyện không thôi không có nghĩa rằng ta cứ phải cầu nguyện ra tiếng luôn luôn. Ý của câu Kinh Thánh này là chúng ta cần tương giao với Chúa luôn luôn, dâng lên mọi suy nghĩ (2 Cô-rinh-tô 10:5) và mọi tình huống, kế hoạch, sợ hãi cùng lo âu trước ngai của Chúa. Sự cầu nguyện không thôi bao gồm cả lời nói, thì thầm, la hét, hát và im lặng hướng tâm linh về Chúa để ca ngợi, cầu xin, khẩn cầu và cảm tạ Chúa.
Cầu nguyện thầm có đúng Kinh Thánh không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giê-rê-mi 12:3 - Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thể nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết!
II Cô-rinh-tô 10:5 - nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.