Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi Kinh Thánh theo Chủ Đề

Xin giải thích dùm em Mathio 18:21-22, Chúa dạy chúng ta tha thứ bảy mươi lần bảy nhưng Mathio 18:15-17 thì lại nói rằng nếu khuyên ba lần mà không nghe thì coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế.
"Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. " Ma-thi-ơ 18:15
Thánh Kinh nói gì về sự thù ghét?
"Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. " Ma-thi-ơ 5:22
Kinh thánh nói gì về việc ngồi lê đôi mách?
"Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; " Rô-ma 1:29
Kinh thánh nói gì về việc đặt tay?
"Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. " I Ti-mô-thê 4:14
Kinh thánh nói gì về việc nói chuyện với linh hồn?
"Người cầu vấn Đức Giê-hô-va; song Đức Giê-hô-va không đáp lời, hoặc bằng chiêm bao, hoặc bằng u-rim, hay là bởi các đấng tiên tri. " I Sa-mu-ên 28:6
Kinh Thánh nói gì về cầu đồng cốt?
"Người cầu vấn Đức Giê-hô-va; song Đức Giê-hô-va không đáp lời, hoặc bằng chiêm bao, hoặc bằng u-rim, hay là bởi các đấng tiên tri. " I Sa-mu-ên 28:6
Phép Báp-têm đóng vai trò gì trong đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu? Tại sao?
"Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. " Ma-thi-ơ 4:19
Kinh Thánh nói gì về sự kiêu ngạo?
"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà. " Châm-ngôn 8:13
Kinh thánh nói gì về việc phá vỡ những lời nguyền rủa thế hệ?
"Nhưng, nếu người ấy sanh con trai, con thấy mọi sự tội cha mình đã phạm, thì lo sợ, không làm điều chi giống như vậy hết; " Ê-xê-chi-ên 18:14
Quan điểm của Cơ Đốc nhân về lòng tự trọng như thế nào?
"nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. " Gia-cơ 4:6
Kinh Thánh nói gì về nhẫn nhục?
"Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: " Ga-la-ti 5:22
Kinh Thánh nói gì về những bệnh gây đại dịch?
"Nếu các ngươi phản đối cùng ta, và không muốn nghe ta, thì ta sẽ tùy theo tội phạm giáng tai vạ trên các ngươi gấp bảy lần nữa. " Lê-vi Ký 26:21
Kinh thánh nói gì về việc khiêu vũ? Cơ Đốc nhân có nên khiêu vũ không?
"Người ta đến nói cùng vua Đa-vít rằng: Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về người, vì cớ hòm của Đức Chúa Trời. Đa-vít bèn đi thỉnh hòm của Đức Chúa Trời ở nhà Ô-bết-Ê-đôm đến trong thành Đa-vít cách rất vui mừng. " II Sa-mu-ên 6:12
Kinh thánh nói gì về sự tức giận?
"Đức Chúa Trời là quan án công bình, Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. " Thi-thiên 7:11
Kinh thánh nói gì về việc chúng ta nên ăn thức ăn gì (chế biến theo luật Do Thái)? Có thức ăn nào mà Cơ Đốc nhân nên tránh?
"Vả, sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo, như vậy làm cho mọi đồ ăn được sạch. " Mác 7:19
Cơ Đốc nhân nên có quan điểm như thế nào với sự biến đổi khí hậu?
"bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, " Rô-ma 1:20
Kinh thánh nói gì về tội ấu dâm?
"Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. " Ga-la-ti 5:16
Kinh Thánh nói gì về sự biếng nhác?
"Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến; Khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. " Châm-ngôn 6:6
Kinh Thánh nói gì về thuật chiêm tinh hay cung hoàng đạo? Có phải thuật chiêm tinh là điều mà Cơ Đốc nhân nên học biết không?
"Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, " Thi-thiên 8:3
Kinh Thánh nói gì về sự đau đớn?
"Nhưng Chúa phán rằng: Aân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. " II Cô-rinh-tô 12:9
Kinh thánh nói gì về ma hay ma ám?
"Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, " Hê-bơ-rơ 9:27
Kinh Thánh nói gì về tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm với nhau?
"Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. " Ê-phê-sô 6:12
Kinh thánh nói gì về nỗi lo sợ?
"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời." Thi-thiên 111:10
Kinh Thánh nói gì về đức tin?
"Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. " Hê-bơ-rơ 11: 1
Kinh thánh nói gì về việc nhập cư bất hợp pháp?
"Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. " Rô-ma 13:1
Kinh Thánh nói sao về việc gọi hồn?
"Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, " Ga-la-ti 5:19
Kinh thánh nói gì về án tử hình?
"Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, Đa-vít sai Giô-áp cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Y-sơ-ra-ên đánh giặc; chúng cướp phá xứ dân Am-môn và vây thành Ráp-ba. Nhưng vua Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem. " II Sa-mu-ên 11:1
Kinh Thánh nói gì về bạo lực?
"Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. " Ma-thi-ơ 5:21
Kinh Thánh nói gì về ung thư?
"Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. " Ma-thi-ơ 4:23
Kinh Thánh nói gì về sự lo lắng?
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. " Phi-líp 4: 6
Kinh Thánh nói gì về chiến tranh?
"Nếu người nào nằm cùng vợ cha mình, ấy là gây nhục cho cha mình, thì hai người đều hẳn phải bị xử tử; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. " Lê-vi Ký 20:11
Kinh Thánh nói gì về sự phá thai?
"trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. " Giê-rê-mi 1:5
Ngôi sao thành Bết-lê-hem là gì?
"Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, " Ma-thi-ơ 2:1
Kinh thánh nói gì về trải nghiệm ngoài thân thể/sự xuất hồn?
"Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì; nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. " II Cô-rinh-tô 12:1
Kinh Thánh nói gì về việc quản lý tiền của/tài chính của bạn?
"Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. " I Ti-mô-thê 6:6
Kinh Thánh nói gì về công việc?
"Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, Bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. " Thi-thiên 25:8
Kinh Thánh nói gì về sự mê tín?
"để làm sự định trước đó trong khi k" mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. " Ê-phê-sô 1:10
Kinh Thánh nói gì về những cơn ác mộng?
"Quan tổng đốc đang ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: Đừng làm gì đến người công bình đó; vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. " Ma-thi-ơ 27:19
Kinh Thánh nói gì về sự phân biệt giới tính?
"Gian-nơ vợ Chu-xa, là quan nội vụ của vua Hê-rốt, Su-xan-nơ và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. " Lu-ca 8:3
Kinh Thánh nói gì về giáo dục?
"Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. " Ê-phê-sô 6:4
Kinh thánh nói gì về ma cà rồng?
"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. " I Phi-e-rơ 5:8
Tình yêu xác thịt là gì?
"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. " Rô-ma 5:8
Kinh Thánh nói gì về bệnh/chứng trầm cảm?
"Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. " Phi-líp 4:4
Kinh Thánh nói gì về sự ghen tị?
"Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? " I Cô-rinh-tô 3:3
Kinh thánh nói gì về việc giữ lời thề/lời hứa nguyện?
"Thần của Đức Giê-hô-va bèn cảm động Giép-thê; người trải qua Ga-la-át và Ma-na-se, sang đến Mích-ba ở Ga-la-át, rồi từ Mích-ba ở Ga-la-át, người đi đánh dân Am-môn. " Các Quan Xét 11:29
Kinh Thánh nói gì về sự chữa lành?
"Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. " Ê-sai 53:5