Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tin Lành

Chấp nhận Giê Xu như là Cứu Chúa của riêng bạn có nghĩa gì?
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. " Giăng 1:1
Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì?
"Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. " Giăng 3:1
Tôn giáo chân thật là gì?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Tôi đã tin nhận Chúa Giê Xu …Bây giờ tôi cần làm gì?
"Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. " Ma-thi-ơ 16:18
Bốn định luật thuộc linh là gì?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Làm sao để theo Cơ đốc giáo?
"Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; " Rô-ma 10:9
Làm sao tôi có thế biết rằng tôi sẽ đi Thiên đàng khi tôi chết?
"Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. " I Giăng 5:13
Làm thế nào tôi nhận được sự tha thứ từ Thượng Đế?
"Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. " I Giăng 1:8
Có phải Giê Xu là đường lối duy nhất dẫn đến Thiên đàng?
"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. " I Phi-e-rơ 5:8
Làm sao để trở thành một Cơ đốc nhân?
"Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. " Mác 10:45
Những bước nào để có được sự cứu rỗi?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Làm sao tôi có thể được cứu?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Kế hoạch cứu rỗi là gì?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Có sự sống vĩnh cửu không?
"Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; " I Phi-e-rơ 2:22
Làm sao tôi có thể không đi xuống địa ngục?
"Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. " Ma-thi-ơ 25:41
Cơ Đốc nhân là gì?
"Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. " I Phi-e-rơ 4:16
Bạn sẽ đi đâu khi bạn qua đời?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Lời cầu nguyện cứu rỗi là gì?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Chúa Giê-xu cứu có nghĩa là g?
"Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; " I Giăng 4:2
Ai có thể được cứu? Bất cứ ai cũng có thể được cứu chứ?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?
"như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. " Rô-ma 3:10
Làm sao để trở thành con của Chúa?
"Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, " Giăng 1:12
Tôi là người theo đạo Phật tại sao tôi nên xem xét trở nên Cơ Đốc nhân?
"Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. " Ma-thi-ơ 16:21
Có tồn tại sự sống sau cái chết hay không?
"Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, Bị đầy dẫy sự khốn khổ. " Gióp 14:1
Làm thế nào tôi được đúng với Đức Chúa Trời?
"Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. " Ê-sai 53:6
Vào nước Thiên đàng – làm sao tôi có thể đảm bảo đích đến vĩnh hằng của mình?
"Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." Giăng 3:36
Con đường cứu rỗi Rô-ma Con đường cứu rỗi Rô-ma là gì?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Tôi nên theo tôn giáo nào cho đúng?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Kế cách cứu rỗi là gì?
"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. " Giăng 6:35