Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Thần Học

Thuyết tương thích là gì?
"Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. " Công-vụ 8:23
Vương quốc Đức Chúa Trời là gì?
"mà rằng: K" đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành. " Mác 1:15
Tiền định là gì? Tiền định có liên quan gì đến Kinh Thánh?
"bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, " Ê-phê-sô 1:5
Thuyết định mệnh là gì? Thuyết tất định là gì?
"Aáy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, " Ê-phê-sô 1:11
Thần học giải phóng người da đen là gì?
"Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. " Giăng 18:36
Sử thuyết tiền thiên hy niên là gì?
"Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. " I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16
Thần học lịch sử là gì?
"Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. " Giăng 16:13
Truyền bá Phúc âm là gì?
"Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; " I Cô-rinh-tô 15: 3
Những ai là tuyển dân của Chúa?
"trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, " Ê-phê-sô 1:4
Thần học cải cách là gì?
"Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. " Lu-ca 22:20
Thần học thay thế là gì?
"khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài " Ê-phê-sô 1:9
Tại sao Giáo lý chân chính rất quan trọng?
"Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. " Tít 2:1
Sự mặc khải tiệm tiến có liên quan gì đến sự cứu rỗi?
"Aáy bởi điều đó, mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Christ. " Ê-phê-sô 3:1
Y-sơ-ra-ên và Hội thánh có giống nhau không?
"Vả, nếu trái đầu mùa là thánh, thì cả đồng cũng thánh; và nếu rễ là thánh, thì các nhánh cũng thánh. " Rô-ma 11:16
Hệ thống thần học là gì?
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. " Giăng 1:1
Thuyết Tiền Định kép là gì?
"Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; " Rô-ma 1:16
Thuyết Calvin quá mức, và nó có thuộc Kinh thánh không?
"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. " Ma-thi-ơ 11:28
Ơn thần hựu là gì?
"Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, Nước Ngài cai trị trên muôn vật. " Thi-thiên 103:19
Ngành học về quốc gia Y-sơ-ra-ên là gì?
"Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; " Rô-ma 1:16
Thuyết hậu thiên hy niên nghĩa là gì?
"Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời k" khó khăn. " II Ti-mô-thê 3:1
Định nghĩa thần học là gì?
"Oâi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! " Rô-ma 11: 33
Thuyết Giao ước là gì và nó có thuộc Kinh Thánh không?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Bảy Thời Kỳ là gì?
"Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Aùp-ra-ham. " Ma-thi-ơ 1:1
Thần học giải phóng là gì?
"Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. " Lu-ca 1: 52
Giao ước Môi-se là gì?
"Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. " Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5
Thế giới quan của Cơ Đốc giáo là gì?
"Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. " Lu-ca 19:10
Thần học đương đại là gì?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3: 16
Thần học triết học là gì?
"Giấu kín việc nào, ấy là vinh hiển của Đức Chúa Trời; Nhưng dò xét điều nào, ấy là vinh hiển của các vua. " Châm-ngôn 25: 2
Đạo đức Cơ Đốc là gì?
"Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. " Cô-lô-se 3:1
Mặc khải phổ quát và mặc khải đặc biệt là gì?
"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. " Thi-thiên 19:1
Thần học Cơ Đốc giáo là gì?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Thuyết Arminius là gì, nó có thuộc Kinh thánh không?
"Aáy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. " I Giăng 2:2
Giáo lý Ba ngôi Đức Chúa Trời là gì? Giáo lý Ba ngôi có thuộc về Kinh thánh?
"Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. " Giăng 1:29
Thuyết Calvin (Calvinism) là gì và nó có theo kinh thánh không? Năm điểm của thuyết Calvin là gì?
"Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? " Giê-rê-mi 17:9
Sự khác biệt giữa Vương quốc Đức Chúa Trời và Vương quốc Thiên đàng là gì?
"Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. " Ma-thi-ơ 19:23
Giao ước mới là gì?
"Vậy thì làm sao có luật pháp? luật pháp đã đặt thêm, vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã hứa cho; luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. " Ga-la-ti 3:19
Thần học nữ quyền có đúng với Kinh Thánh không?
"Đức Chúa Trời ôi! xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, Vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa! Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa, Cho đến chừng tai họa đã qua. " Thi-thiên 57:1
Thần hiển hiện là gì? Sự hiện thân của Đấng Christ là gì?
"Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. " Ma-thi-ơ 1:23
Những giao ước trong Kinh thánh là gì?
"nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi; " II Phi-e-rơ 2:5
Thuyết chống luật pháp là gì?
"Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. " Ma-thi-ơ 5:17
Thần học tường thuật là gì?
"Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. " Rô-ma 15: 4
Thuyết tiền thiên hi niên là gì?
"Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. " II Phi-e-rơ 1:20
Biện giáo Cơ Đốc là gì?
"nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, " I Phi-e-rơ 3:15
Giao ước Đa-vít là gì?
"Xảy khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi phải về cùng tổ phụ ngươi, ắt ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên là con trai của ngươi, đặng kế vị ngươi; ta sẽ làm cho nước người vững chắc. " I Sử-ký 17:11
Duy thần tái sanh thuyết và giáo lý Đức Chúa Trời và con người cộng tác trong sự tái sanh – Quan điểm nào là đúng?
"trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, " Ê-phê-sô 1: 4
Chủ nghĩa Vị lợi là gì?
"Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. " I Sa-mu-ên 16:7
Khi nào một giáo lý có thể được coi là thực sự thuộc Kinh Thánh?
"Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. " Hê-bơ-rơ 4:15
Chủ nghĩa cơ yếu (căn bản thuyết) là gì?
"Môn đồ đang nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! " Lu-ca 24:36
Niềm tin vào Duy Chúa Giê-xu /Ngũ Tuần Hiệp Nhất là như thế nào?
"Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. " Ma-thi-ơ 3:16
Tân thuyết chính thống là gì?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Sự đền tội gồm những thuyết nào?
"Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. " Hê-bơ-rơ 4:15
Thuyết Vô Thiên Hy Niên là gì?
"Trong ngày đó, chơn Ngài sẽ đứng trên núi ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. " Xa-cha-ri 14:4
Sự tin đạo thuần khiết không hoen ố là gì (Gia-cơ 1:27)?
"Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian." Gia-cơ 1:27
Thần học Tân Ước là gì?
"(09-5) Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. " Ê-sai 9:6
Tại sao giáo lý Cơ Đốc dễ gây chia rẽ?
"để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. " Giăng 17:21
Thần học thiên nhiên là gì?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Có phải Kinh thánh dạy về thuyết hoàn cảnh quyết định hành vi không?
"Chẳng hề như vậy! Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: Aáy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài, Và sẽ được thắng khi chịu xét đoán. " Rô-ma 3:4