Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Đức Thánh Linh

Kinh Thánh có nhắc đến thuyết chấm dứt không?
"Môi-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. " Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1
Ân tứ thuộc giúp đỡ là gì?
"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; " Rô-ma 12:6
Khi nào / Làm thế nào để chúng ta nhận được Thánh Linh?
"Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. " I Cô-rinh-tô 12:13
Đâu là sự khác biệt giữa ân tứ thuộc linh và năng lực?
"Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. " Rô-ma 12:3
Đức Thánh Linh là ai?
"Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. " I Cô-rinh-tô 2:10
Báp têm của Thánh Linh là gì?
"Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. " Mác 1:8
Liệu có bao giờ Thánh Linh rời bỏ một tín đồ?
"Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. " Rô-ma 8:9
Sự ngự trị của Đức Thánh Linh là gì?
"Thần của Đức Giê-hô-va bèn đổ trên ta, và phán rằng: Hãy nói đi! Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! các ngươi đã nói làm vậy; vì ta biết những sự nghĩ trong trí các ngươi. " Ê-xê-chi-ên 11:5
Mục đích của những sự ban cho dấu lạ trong Kinh Thánh là gì?
"Các ngươi sẽ biết rằng ta ở giữa Y-sơ-ra-ên, biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, và chẳng có ai khác; dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. " Giô-ên 2:27
Đức Thánh Linh giống như lửa là thế nào?
"vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt." Hê-bơ-rơ 12:29
Ân tứ thuộc linh khích lệ là gì?
"ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; " Rô-ma 12:7
Sự khác biệt giữa sự hiển hiện của Đức Thánh Linh và sự toàn tại của Đức Chúa Trời là gì?
"Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? " Ê-sai 66:1
Làm thế nào để tôi biết ân tứ thuộc linh của tôi?
"Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. " I Cô-rinh-tô 12:7
Làm thế nào tôi được đầy dẫy Thánh Linh?
"Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, " Giăng 14:16
Đức Thánh Linh là “Anh ấy”, “Cô ấy” hay “Nó”, đàn ông, phụ nữ hay trung tính?
"Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. " I Cô-rinh-tô 2:10
Có danh sách liệt kê các ân tứ thuộc linh theo Kinh Thánh không?
"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; " Rô-ma 12:6
Có phải Ân tứ quyền năng Thánh Linh dành cho ngày hôm nay?
"Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. " I Cô-rinh-tô 12:7
Những lời nói phạm đến Thánh Linh là gì?
"Có các thầy thông giáo ở thành Giê-ru-sa-lem xuống, nói rằng: Người bị quỉ Bê-ên-xê-bun ám, và nhờờờờờờ chúa quỉ mà ttttttrừ quỉ. " Mác 3:22
Hiện nay vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc sống chúng ta là gì?
"Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. " Giăng 16:7
Làm thế nào tôi có thể nhận biết sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh?
"Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. " Giăng 14:26
Phong trào ân tứ là gì?
"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. " I Phi-e-rơ 5:8
Quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh là gì?
"Thần Chúa điểm trang các từng trời; Tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẹ. " Gióp 26:13
Ân tứ thuộc linh của đức tin là gì?
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:8
Ấn chứng của Đức Thánh Linh là gì?
"Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. " II Cô-rinh-tô 1:22
Ân tứ thuộc linh nói tiên tri là gì?
"người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. " I Cô-rinh-tô 12:10
Ân tứ thuộc linh phân biệt các thần là gì?
"Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. " I Cô-rinh-tô 12:4
Ân tứ thuộc lãnh đạo là gì?
"ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. " Rô-ma 12:8
Những ân tứ thuộc linh của lời nói khôn ngoan và lời nói có tri thức là gì?
"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; " Rô-ma 12:6
Bước đi trong Thánh Linh có nghĩa là gì?
"Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. " Cô-lô-se 1:27
Một tín hữu có được cho là có khả năng cảm nhận Đức Thánh Linh?
"Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, " Giăng 14:16
Ân tứ thuộc linh lòng thương xót là gì?
"Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! " Ma-thi-ơ 5:7
Chúng ta có nên thờ phượng Đức Thánh Linh?
"Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. " Giăng 15:26
Đức Chúa Trời phân phát các ân tứ thuộc linh như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi ân tứ thuộc linh mà tôi cầu xin?
"Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. " Rô-ma 12:3
Trái của Đức Thánh Linh là gì?
"Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: " Ga-la-ti 5:22
Ân tứ thuộc linh thông giải tiếng lạ là gì?
"người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. " I Cô-rinh-tô 12:10
Những danh xưng và tước vị của Đức Thánh Linh là gì?
"Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời." II Phi-e-rơ 1:21
Nói tiếng lạ là gì?
"nhưng thà tôi lấy năm lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong Hội thánh, để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy một vạn lời bằng tiếng lạ. " I Cô-rinh-tô 14:19
Vai trò của Thánh Linh trong Cựu Ước là gì?
"không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh " Tít 3:5
Đức Thánh Linh có phải là con người không?
"Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. " Giăng 15:26
Làm buồn / dập tắt Đức Thánh Linh có nghĩa là gì?
"Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. " Ê-phê-sô 6:16
Hiện tượng chết ngất trong Thánh Linh có được Kinh Thánh hậu thuẫn không?
"Người bèn đến gần chỗ ta đứng; khi người đã đến, ta kinh hãi, và ngã sấp mặt xuống đất. Người bảo ta rằng: Hỡi con người, hãy hiểu biết; vì sự hiện thấy đó có quan hệ với kỳ sau rốt. " Đa-ni-ên 8:17
Liệu việc trắc nghiệm/đánh giá/kiểm tra các ân tứ có giá trị gì không?
"Aáy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, " Ê-phê-sô 4:11
Mệnh đề "và Đức Chúa Con" là gì?
"Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. " Giăng 14:26
Ân tứ thuộc chữa lành là gì?
"Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. " Ma-thi-ơ 4:24
Ân tứ nói tiếng lạ là gì? Có phải ân tứ nói tiếng lạ dành cho ngày nay?
"Hỡi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em, nói các thứ tiếng lạ, mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ích gì đến anh em? " I Cô-rinh-tô 14:6
Có phải nói tiếng lạ là bằng chứng của việc có đức Thánh Linh?
"Aáy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, " Ê-phê-sô 1:13
Cầu nguyện bằng tiếng lạ là gì? Có phải cầu nguyện bằng tiếng lạ là một ngôn ngữ cầu nguyện giữa một Cơ Đốc Nhân và Chúa?
"Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. " Rô-ma 8:26
Đức Thánh Linh là Đấng yên ủi của chúng ta điều này có ý nghĩa gì?
"Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, " Giăng 14:16
Tại sao chim bồ câu đã được sử dụng như là một biểu tượng cho Chúa Thánh Linh?
"Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. " Ma-thi-ơ 3:16