Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Đức Chúa Trời phân phát các ân tứ thuộc linh như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi ân tứ thuộc linh mà tôi cầu xin?

Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.
II Ti-mô-thê 1:6
Rô-ma 12:3-8 và 1 Cô-rinh-tô đoạn 12 nói rõ ràng rằng mỗi Cơ Đốc Nhân được ban cho các ân tứ thuộc linh theo chọn lựa của Đức Chúa Trời. Các ân tứ thuộc linh được ban cho vì sự gây dựng thân thể của Đấng Cơ Đốc (1 Cô-rinh-tô 12:7, 14:12). Sự định thời điểm chính xác việc ban cho các ân tứ này không được đề cập một cách cụ thể. Hầu hết đều cho rằng các ân tứ thuộc linh được ban cho ở thời điểm sự ra đời thuộc linh (khoảnh khắc được cứu rỗi ). Tuy nhiên, có một vài câu Kinh Thánh nói có thể nói rằng Đức Chúa Trời cũng ban cho các ân tứ thuộc linh sau đó. Cả 1 Ti-mô-thê 4:14 và 2 Ti-mô-thê 1:6 đều chỉ đến một ân tứ mà Ti-mô-thê đã nhận trước đó ở thời điểm ông được phong chức "bởi lời tiên tri". Điều này có khả năng cho biết rằng một trong những trưởng lão lúc phong chức cho Ti-mô-thê đã nói về một ân tứ thuộc linh mà Ti-mô-thê sẽ có để khiến ông có năng lực cho mục vụ tương lai của mình.
Aáy vậy, vì anh em nôn nả ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng Hội thánh.
I Cô-rinh-tô 14:12
Chúng ta cũng được cho biết trong 1 Cô-rinh-tô 12:28-31 và trong 1 Cô-rinh-tô 14:12-13 rằng chính Đức Chúa Trời (chứ không phải chúng ta) là người chọn các ân tứ thuộc linh. Những phân đoạn Kinh Thánh này cũng cho biết rằng không phải tất cả mọi người đều sẽ có một ân tứ thuộc linh riêng biệt. Phao-lô cũng bảo các tín hữu Cô-rinh-tô rằng nếu họ thèm muốn hay khao khát các ân tứ thuộc linh, họ nên cố gắng để có các ân tứ có tính gây dựng hơn, như ơn nói tiên tri (nói ra lời của Đức Chúa Trời để gây dựng những người khác). Bây giờ, tại sao Phao-lô lại bảo họ phải khao khát cách mạnh mẽ những ân tứ "lớn hơn" nếu họ đã được ban cho trước đó tất cả những gì họ sẽ được ban cho, và không có cơ hội nào thêm để có được những ân tứ lớn hơn này? Điều đó có thể dẫn một người tới chỗ tin rằng ngay cả như Sa-lô-môn cũng đã cố tìm cho được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời để trở thành một người cai trị tốt trên dân sự của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta những ân tứ mà chúng ta cần đó để trở nên ích lợi hơn cho Hội Thánh của Ngài.
Nói điều này, những ân tứ này vẫn được ban phát theo sự chọn lựa của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự chọn lựa của chính chúng ta. Nếu mọi người Cô-rinh-tô đều khao khát cách mạnh mẽ một ân tứ đặc biệt, chẳng hạn ân tứ nói tiên tri, Đức Chúa Trời sẽ không ban cho tất cả mọi người ân tứ đó đơn giản chỉ bởi vì họ khao khát nó cách mạnh mẽ. Nếu Ngài đã ban cho, thì ai sẽ phục sự trong tất cả các chức năng khác của thân thể Đấng Cơ Đốc?
Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.
Ma-thi-ơ 28:18
Có một điều rất rõ ràng—mạng linh của Đức Chúa Trời là sự ban cho năng lực của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta làm một điều gì đó (như làm chứng, yêu thương những người khó thương, môn đệ hóa các dân tộc, ...), thì Ngài sẽ ban năng lực cho chúng ta làm điều đó. Một số người có thể không được ban ân tứ khi chứng đạo như những người khác, nhưng Đức Chúa Trời phán bảo tất cả các Cơ Đốc Nhân làm chứng và môn đệ hóa (Ma-thi-ơ 28:18-20; Công Vụ 1:8). Chúng ta tất cả đều được kêu gọi để truyền giảng dầu chúng ta có ân tứ thuộc linh chứng đạo hay không. Một Cơ Đốc Nhân quyết tâm, người cố gắng học Lời Chúa và phát triển khả năng giảng dạy của mình có thể trở thành một người thầy tốt hơn một người có thể có ân tứ dạy dỗ, nhưng quên lãng ân tứ đó.
Có phải các ân tứ thuộc linh được ban cho chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Đấng Cơ Đốc, hay chúng được trau dồi qua sự bước đi với Đức Chúa Trời của chúng ta? Câu trả lời là cả hai. Thường thì, các ân tứ thuộc linh được ban cho lúc chúng ta được cứu, nhưng cũng cần phải được trau dồi qua sự phát triển thuộc linh. Một khao khát trong lòng bạn có thể được theo đuổi và được phát triển thành ân tứ thuộc linh của bạn được không? Bạn có thể cố tìm kiếm cho được một số ân tứ thuộc linh nào đó được không? 1 Cô-rinh-tô 12:31 dường như nói rằng điều này là có thể được: “hãy ước ao cho được sự những ban cho lớn hơn hết". Bạn có thể cố tìm cho được một ân tứ thuộc linh từ Đức Chúa Trời và nhiệt thành theo đuổi nó bằng cách cố tìm cách phát triển lĩnh vực đó. Cùng lúc đó, nếu đó không phải là ý Chúa, bạn sẽ không nhận lãnh được một ân tứ thuộc linh cụ thể dù bạn cố tìm kiếm nó mạnh mẽ như thế nào. Đức Chúa Trời là khôn ngoan vô hạn, và Ngài biết qua những ân tứ nào bạn sẽ có ích lợi nhất cho vương quốc Ngài.
Dầu cho chúng ta được ban ân tứ này hay ân tứ kia nhiều thế nào đi nữa, tất cả chúng ta đều được kêu gọi phát triển một số lĩnh vực được đề cập trong danh sách các ân tứ thuộc linh: hiếu khách, bày tỏ những hành động thương xót, phục sự lẫn nhau, chứng đạo, ... Khi chúng ta cố tìm cách phục sự Đức Chúa Trời từ tình yêu thương vì mục đích gây dựng nhau cho sự vinh hiển của Ngài, Ngài sẽ mang sự vinh hiển đến cho danh Ngài, phát triển hội thánh của Ngài, và tưởng thưởng cho chúng ta (1 Cô-rinh-tô 3:5-8, 12:31–14:1). Đức Chúa Trời hứa rằng khi chúng ta khiến Ngài trở thành niềm vui thích của chúng ta, Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều mà tấm lòng chúng ta khao khát (Thi Thiên 37:4-5). Điều này chắc chắn sẽ bao gồm việc chuẩn bị chúng ta để phục sự Ngài theo cách sẽ mang lại cho chúng ta mục đích và sự thỏa lòng.
Đức Chúa Trời phân phát các ân tứ thuộc linh như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi ân tứ thuộc linh mà tôi cầu xin?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Ti-mô-thê 1:6 - Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.
I Cô-rinh-tô 14:12 - Aáy vậy, vì anh em nôn nả ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng Hội thánh.
Ma-thi-ơ 28:18 - Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.
I Cô-rinh-tô 12:31 - Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn.
I Cô-rinh-tô 3:5 - Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Aáy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.