Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Gia Đình và Việc Làm Cha Mẹ

Làm sao để kính trọng một người cha người mẹ ngược đãi?
"Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; " Lu-ca 4:18
Cơ Đốc giáo dục cho trẻ nhỏ có quan trọng?
"Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. " Ê-phê-sô 6:4
Theo Kinh Thánh phương cách nào để dẫn dắt một đứa trẻ đến với Đấng Christ?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Kinh Thánh nói gì về biện pháp kiểm soát sinh sản? Cơ Đốc nhân có nên sử dụng biện pháp tránh thai?
"bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. " Lu-ca 1:42
Kinh Thánh nói gì về việc chăm sóc cha mẹ già?
"Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), " Ê-phê-sô 6:2
Kinh Thánh nói gì về việc nhận con nuôi?
"Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! " Rô-ma 8:15
Kinh Thánh nói phải làm gì với một đứa trẻ nổi loạn?
"Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. " Rô-ma 13:1
Quan điểm Kinh thánh về bạo lực gia đình là gì?
"Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. " Ê-phê-sô 5:21
Kinh Thánh nói gì về việc làm cha mẹ tốt?
"Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. " Ê-phê-sô 5:21
Có phải trẻ em luôn là phước lành từ Chúa?
"Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. " Giê-rê-mi 29:11
Cơ Đốc nhân nên kỷ luật con thế nào? Kinh Thánh nói gì?
"Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; Dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, " Châm-ngôn 23:13
Những bố mẹ Cơ đốc nên làm thế nào để giúp đỡ cho con gái của họ là những người mang thai?
"Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. " Thi-thiên 139:13
Cha mẹ Cơ Đốc nên phản ứng như thế nào nếu một trong số những đứa con của họ lộ ra là người đồng tính?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Kinh Thánh nói gì về những bậc làm cha trong Cơ Đốc giáo?
"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. " Châm-ngôn 22:6
Chúa nói gì về những người mẹ độc thân?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Cha mẹ Cơ Đốc nên làm thế nào để giải quyết việc con trẻ của mình qua đời?
"Ngày thứ bảy đứa trẻ chết. Các tôi tớ của Đa-vít ngại cho người biết đứa trẻ đã chết; vì họ nói rằng: Lúc đứa trẻ còn sống, chúng tôi có khuyên giải vua, vua không khứng nghe chúng tôi; vậy làm sao chúng tôi lại dám nói cùng vua rằng đứa trẻ đã chết? Có lẽ vua rủi ro! " II Sa-mu-ên 12:18
Cơ Đốc nhân đối diện với tình trạng vô sinh như thế nào?
"Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son sẻ, và cả hai đều cao tuổi. " Lu-ca 1:7
Kinh Thánh nói gì về một người mẹ trong Chúa?
"phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, " Tít 2:4
Người vợ và người chồng có vai trò như thế nào trong gia đình?
"Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đờn ông là đầu người đờn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. " I Cô-rinh-tô 11:3
Làm sao để bạn cân bằng việc lìa cha mẹ và gắn bó với người bạn đời (Sáng thế ký 2:24, BTTHĐ) trong sự kính trọng cha mẹ bạn?
"Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. " Ê-phê-sô 6:1
Kinh Thánh nói gì về sự sảy thai?
"Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; " Rô-ma 8:1
Đối xử với mẹ chồng …?
"Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà nầy sang nhà khác; nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thày lay thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. " I Ti-mô-thê 5:13
vợ thuận phục chồng?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Cụm từ “hiếu kính cha mẹ” có ý nghĩa gì?
"Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. " Ê-phê-sô 6:1
Điều gì nên là thứ tự ưu tiên trong gia đình chúng ta?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25