Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Tà Giáo và Tôn Giáo

Kỳ Na giáo là gì?
"Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi, " Ê-sai 45:5
Người Do Thái có được cứu vì họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời không? Liệu người Do Thái cho dù họ không tin vào Chúa Jesus có được vào thiên đàng không?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Kinh Thánh nói gì về ma thuật trắng?
"Các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số. " Lê-vi Ký 19:26
Thuật huyền bí là gì?
"Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, " I Ti-mô-thê 4:1
Tôi là một người Mặc môn, tại sao tôi nên quan tâm đến vấn đề trở thành một Cơ đốc nhân?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Lão giáo/Đạo giáo là gì?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Tại sao Giáo hội Mặc môn xem mình là các Thánh Hữu Ngày Sau?
"Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. " I Giăng 2:18
Tôi là người theo Chứng Nhân Giê-hô-va; tại sao tôi nên cân nhắc trở thành Cơ Đốc nhân?
"Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm! " Ê-sai 42:8
Lễ dâng con trẻ cho Chúa trong Hội Thánh Tin Lành có khác gì với việc rửa tội cho con trẻ trong giáo hội Công giáo?
"Nàng hứa nguyện rằng: Oâi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. " I Sa-mu-ên 1:11
Đâu là tôn giáo được sung bái nhiều nhất trong thế giới hiện nay?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến k" muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. " Ma-thi-ơ 19:28
Tại sao có quá nhiều tôn giáo? Có phải tất cả các tôn giáo đều hướng đến Đức Chúa Trời?
"Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. " Ga-la-ti 6:7
Cách tốt nhất truyền giảng cho người theo tà giáo hay ở trong đạo lạc là gì?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tôi là một người theo Ấn Độ giáo, vậy tại sao tôi nên xem xét việc trở thành một Cơ Đốc nhân?
"Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. " Ma-thi-ơ 16:21
Định nghĩa tà giáo là gì?
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. " I Giăng 4:1
Sự khác biệt giữa niềm hy vọng của tin lành và phật giáo là gì?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Có phải Giê Xu là đường lối duy nhất dẫn đến Thiên đàng?
"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. " I Phi-e-rơ 5:8
Kinh Thánh nói gì về Quả báo?
"Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác, Và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó. " Gióp 4:8
Tôi là một phật tử. Vậy tôi có nên nên trở thành một cơ đốc nhân hay không, tại sao?
"Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. " Ma-thi-ơ 28:1
Tín hữu Cơ Đốc và tín đồ Hồi Giáo có thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời?
"Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. " Lu-ca 1:30
Điều then chốt để làm chứng cho người Hồi giáo là gì?
"Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành. " Thi-thiên 14:1
Sikh là gì?
"Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, " Lu-ca 15:18
Cơ Đốc nhân có nên xem tử vi không?
"nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. " Hê-bơ-rơ 12:2
Kinh Thánh nói gì về phép thuật?
"Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, " Ga-la-ti 5:19
Thuyết vật linh là gì?
"Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa. " Ê-sai 43:10
Tôn giáo Chrislam là gì?
"Aáy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. " I Giăng 2:2
Thuyết Ngộ Giáo Cơ Đốc là gì?
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:8
Chứng Nhân Giê-hô-va là ai và niềm tin của họ là gì?
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. " Giăng 1: 1
Làm sao tôi có thể nhận biết giáo sư giả/ tiên tri giả?
"Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? " Ma-thi-ơ 16: 15
Kinh Thánh Tháp Canh và Hội Chứng Đạo Đơn là gì?
"đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, " Tít 2:13
Đạo Shin-tô là gì?
"Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi, " Ê-sai 45:5
Sự khác nhau giữa tôn giáo và thuộc linh là gì?
"Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. " Giăng 4:24
Liệu Bản Dịch Thế Giới Mới có phải là một phiên bản Kinh Thánh hợp lệ không?
"Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giê-xu. " Ma-thi-ơ 27:32
Ấn độ giáo là gì và người Hindu tin gì?
"về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. " I Cô-rinh-tô 8: 6
Khoa Học Cơ Đốc là gì?
"Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. " Ê-sai 53:5
Shincheonji là gì? Nó có phải là tà giáo không?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. " Ma-thi-ơ 24:4
Tôn giáo chân thật là gì?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Tôi nên theo tôn giáo nào cho đúng?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Kinh Thánh nói gì về việc xưng tội với linh mục?
"và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. " I Phi-e-rơ 2:5
Khoa Luận Giáo là thuộc Cơ Đốc hay là một tà giáo?
"Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. " Phi-líp 2:8
Hồi giáo là gì, và người Hồi giáo tin gì?
"Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. " Ê-sai 53:5
Những điểm khác nhau giữa Thiên Chúa Giáo và Cơ Đốc Giáo là gì?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Kinh Thánh dạy gì về việc thờ cúng tổ tiên?
"Mây tan ra và đi mất thể nào, Kẻ xuống âm phủ không hề trở lên, cũng thể ấy. " Gióp 7:9
Phật giáo là gì và Phật tử tin vào điều gì?
"Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." Ma-thi-ơ 03:17
Khổng giáo là gì?
"Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? " Giê-rê-mi 17: 9
Mặc Môn có phải tà giáo? Niềm tin của Người Mặc Môn là gì?
"Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa. " Ê-sai 43:10
Cơ Đốc nhân có nên thừa nhận tín ngưỡng của những người theo tôn giáo khác hay không?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Wicca là gì? Có phải Wicca là ma thuật?
"vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. " Rô-ma 1:25
Hội Tam Điểm và niềm tin của Hội Tam Điểm là gì?
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:8
Phong trào thời đại mới là gì?
"Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. " Ma-thi-ơ 4:1