Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tìm Kiếm về: Thuốc Lá

Cơ Đốc nhân có nên uống thuốc trầm cảm hay những loại thuốc khỏe tinh thần khác không?
"nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. " Giăng 4:14
Quan điểm Cơ Đốc giáo về việc hút thuốc là gì? Hút thuốc lá có phải là tội lỗi?
"Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. " I Cô-rinh-tô 6:12
Một tín đồ Tin Lành có nên dùng thuốc chống trầm cảm hoặc các loại thuốc chữa bệnh tâm thần khác không?
"nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. " Giăng 4:14
Thuộc tính nào của Đức Chúa Trời cao hơn tất cả những thuộc tính khác?
"Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! " Ê-sai 6:3
Làm thế nào để chúng ta quyết định những sách nào thuộc Kinh thánh vì Kinh thánh không cho biết sách nào thuộc về Kinh thánh?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Đức Chúa Trời phân phát các ân tứ thuộc linh như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi ân tứ thuộc linh mà tôi cầu xin?
"Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. " Rô-ma 12:3
Làm thế nào tôi có thể bỏ thuốc lá?
"Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. " Phi-líp 4:13
Ân tứ thuộc giúp đỡ là gì?
"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; " Rô-ma 12:6
Thần học thuộc linh là gì?
"Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. " Ga-la-ti 5:16
Simon thợ thuộc da là ai?
"Vả, Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các thánh đồ ở tại thành Ly-đa. " Công-vụ 9:32
Ân tứ thuộc linh của đức tin là gì?
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:8
Tôi là một tín hữu Cơ Đốc nghiện hút thuốc. Làm thế nào tôi có thể từ bỏ?
"Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. " Phi-líp 4:13
Ân tứ thuộc lãnh đạo là gì?
"ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. " Rô-ma 12:8
Israel thuộc linh là gì?
"Nguyền xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực nầy, lại giáng trên dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa! " Ga-la-ti 6:16
Cơ đốc nhân nên xem thuốc theo toa như thế nào?
"Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đui được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên. " Ma-thi-ơ 15:31
Làm thế nào để tôi biết ân tứ thuộc linh của tôi?
"Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. " I Cô-rinh-tô 12:7
Chúa Giê-su thuộc chủng tộc nào?
"Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, " Ma-thi-ơ 2:1
Ân tứ thuộc chữa lành là gì?
"Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. " Ma-thi-ơ 4:24
Ân tứ thuộc linh nói tiên tri là gì?
"người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. " I Cô-rinh-tô 12:10
Kỷ luật thuộc linh là gì?
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. " II Cô-rinh-tô 5:17
Kinh thánh nói gì về sự phụ thuộc vào mã?
"Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự. " Châm-ngôn 29:25
Ân tứ thuộc linh khích lệ là gì?
"ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; " Rô-ma 12:7
Các thuộc tính của Đức Chúa Trời là gì?
"Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng, y như Gióp, kẻ tôi tớ ta, đã nói. " Gióp 42:7
Tăng trưởng thuộc linh là gì?
"Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, " II Phi-e-rơ 1:3
Một Cơ đốc nhân có nên xem xét thuốc thay thế không?
"Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. " I Cô-rinh-tô 6:12
Ân tứ thuộc linh phân biệt các thần là gì?
"Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. " I Cô-rinh-tô 12:4